top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

09-15 Nhớ lại giao ước


 Câu gốc: “Ngài rao truyền cho các ngươi biết sự giao ước của Ngài, tức là mười điều răn, khiến các ngươi gìn giữ lấy, và Ngài chép mười điều răn ấy trên hai bảng đá” (câu 13).


Câu hỏi suy ngẫm: Ông Môi-se kể cho người Ít-ra-ên về sự kiện lịch sử quan trọng nào? Sự kiện này có ý nghĩa gì với dân Chúa trong quá khứ lẫn hiện tại? Giao ước giữa Đức Chúa Trời với người Ít-ra-ên và với bạn là gì?


Trong phân đoạn Kinh Thánh này, ông Môi-se nhắc cho dân Chúa nhớ về một sự kiện lịch sử quan trọng, ấy là việc Đức Chúa Trời lập giao ước với người

Ít-ra-ên, thông qua việc Ngài ban cho họ Mười Điều Răn cùng nhiều mệnh lệnh và luật lệ khác. Sự kiện lịch sử này nhằm khẳng định mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời với người Ít-ra-ên. Trong mối quan hệ này, Đức Chúa Trời là Đấng người Ít-ra-ên thờ phượng, và họ cần tuân theo những luật lệ cùng điều răn Chúa đã ban ra. Đồng thời, người Ít-ra-ên cũng chính là dân tộc thuộc về Chúa. Chúa hứa sẽ bảo vệ, che chở cũng như ban phước trên dân Chúa khi họ làm theo những điều Ngài phán dặn.


Sở dĩ ông Môi-se phải nhắc lại sự kiện lịch sử này vì trước khi người Ít-ra-ên tiến đánh miền Đất Hứa, ông muốn họ cần phải hiểu mối quan hệ thuở ban đầu giữa tổ phụ của họ với Chúa. Dân Chúa cần biết nguồn gốc của dân tộc mình, cần biết Chúa là ai đối với dân tộc mình, và họ có những nghĩa vụ gì trong giao ước của Đức Chúa Trời. Chỉ khi nào dân Chúa hiểu biết tường tận những điều quan trọng ấy, họ mới có thể sẵn sàng đánh chiếm vùng đất có vô vàn tà thần, và dám đối diện với cuộc chiến không cân sức trước mặt. Khi nhìn về lịch sử Ít-ra-ên, chúng ta thấy Đức Chúa Trời là Đấng luôn giữ những lời hứa trong giao ước với dân Ngài, nhưng buồn thay đã quá nhiều lần trong lịch sử, người Ít-ra-ên không làm trọn nhiệm vụ của mình với những gì họ đã cam kết với Chúa, ấy là sống thờ phượng Chúa và làm theo những điều Chúa phán dặn.


Giao ước của Chúa là mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời và con dân của Ngài. Ngày nay, Chúa Giê-xu đã ban cho chúng ta giao ước mới trong máu Ngài (I Cô-rinh-tô 11:25). Nhớ về giao ước của Chúa, giúp chúng ta biết được Chúa là ai đối với mình trong cuộc sống này, và chúng ta là ai đối với Chúa. Việc này vô cùng quan trọng vì khi chúng ta trải qua những khó khăn nguy khốn trong cuộc sống, chúng ta cần có niềm tin vững chắc vào sự giải cứu từ Chúa, vì chúng ta là con dân Chúa, tức dân giao ước của Ngài. Bên cạnh đó, việc nhớ về giao ước cũng nhắc nhở chúng ta được phép làm những gì và không được phép làm những gì thông qua những điều răn và mệnh lệnh Chúa đã ban ra. Đặc biệt là lời hứa trong Thánh Lễ Tiệc Thánh, “rao truyền sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến” (I Cô-rinh-tô 11:26).


Khi nhìn về giao ước của Chúa, bạn thấy mình có làm tốt nhiệm vụ của mình chưa?


Lạy Chúa, khi con nhìn về giao ước của Chúa, con luôn nhìn thấy sự thành tín của Ngài trên đời sống con. Xin giúp con chỉ thờ phượng một mình Chúa, và luôn làm theo Lời Ngài dạy.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


33 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page