top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

09-17 Hiếu kính cha mẹ


 

Câu gốc: “Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi có phán dặn, hầu cho ngươi được sống lâu và có phước trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 5:16).


Câu hỏi suy ngẫm: Hậu quả của người nói lời khinh thường cha mẹ là gì? Tại sao sản nghiệp có “được vội vã” sẽ không được phước? Bạn thể hiện lòng kính sợ và yêu Chúa qua việc sống hiếu kính với cha mẹ ra sao?


Hiếu kính cha mẹ là một trong Mười Điều Răn Chúa truyền cho con dân Ngài phải tuân theo. Lòng hiếu kính phải được bày tỏ qua lời nói và cách sống của những người con Chúa. Hậu quả của người “rủa cha mẹ mình sẽ tắt giữa vùng tăm tối mờ mịt” (câu 20). Từ “rủa” trong nguyên ngữ cũng có nghĩa là “khinh thường” hay “không coi trọng.” Ngọn đèn của người bất kính ấy sẽ bị dập tắt (xem thêm Châm-ngôn 13:9) là cách nói ẩn dụ về cái chết đột ngột hay sự bất hạnh của đứa con bất hiếu. Người nguyền rủa cha mẹ mình, Đức Giê-hô-va cũng nguyền rủa người đó (Phục-truyền Luật-lệ Ký 27:16). Lời lẽ đanh thép trong câu Châm-ngôn này trái ngược hẳn với Lời hứa của Chúa dành cho người hiếu kính cha mẹ trong Điều Răn Thứ Năm, “Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi có phán dặn, hầu cho ngươi được sống lâu và có phước trên đất…” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 5:16).


Sự hiếu kính không chỉ bày tỏ qua lời nói, nhưng cũng phải thể hiện qua việc làm trong đời sống. Cụm từ “Sản nghiệp mình được vội vã” hàm ý sản nghiệp có được không từ ý nguyện của cha mẹ vui lòng cho nhưng con cái đã dùng thủ đoạn để chiếm đoạt. Khác với tài sản thừa kế được cha mẹ truyền lại (Châm-ngôn 17:2; 19:14); tài sản có được từ những thủ đoạn vô đạo đức và từ lòng tham giành lấy sẽ không được Chúa ban phước (Châm-ngôn 10:16). Dù có tài sản, nhưng chưa hẳn người ấy sẽ hưởng được vì sự trường thọ, thịnh suy hay sức khỏe đều ở trong tay Chúa. Ngài không ban phước thì rốt cuộc người bất hiếu, tham lam cũng sẽ chẳng hưởng được gì.


Người chưa tin Chúa còn biết “Mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên,” con người lập mưu tính kế nhưng thành bại là do Trời, nói chi đến con dân Chúa. Một điều hiển nhiên là nếu chúng ta không kính trọng, hiếu thảo với cha mẹ thì làm sao dạy con phải hiếu thảo với mình. Làm gương xấu cho con cháu thì làm sao nhận được phước. Hơn thế nữa, khi con người đi sai đường lối của Chúa thì càng không thể nhận được phước từ Ngài. Sứ đồ Phao-lô nhắc lại bổn phận của con cái với cha mẹ: “Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi (ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nối theo), hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất” (Ê-phê-sô 6:1-3). Cơ Đốc nhân phải sống hiếu kính với cha mẹ để Chúa được sáng Danh qua nếp sống chúng ta.


Có lời nói, việc làm nào bạn đang làm buồn lòng Chúa và cha mẹ không?


Lạy Chúa, xin cho con biết kính sợ Chúa và bày tỏ nếp sống Cơ Đốc qua đời sống hiếu kính cha mẹ từ lời nói, hành động, và tư tưởng. Xin cho con cũng quan tâm đến việc dạy con cháu con sống hiếu kính cha mẹ.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

23 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page