top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

09-18 Đối diện với thách thức


 

Câu gốc: “Lạy Đức Giê-hô-va! Ngài hiểu biết. Xin hãy nhớ đến tôi, thăm viếng tôi, và trả thù những kẻ bắt bớ cho tôi. Xin chớ cất tôi đi trong sự nhịn nhục Ngài; xin biết cho rằng tôi vì Ngài chịu nhuốc nhơ!” (Giê-rê-mi 15:15).


Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Ha-na-nia là ai? Ông công bố sứ điệp gì? Tiên tri Giê-rê-mi đã phản ứng như thế nào trước lời tiên tri giả của ông Ha-na-nia? Bạn cần làm gì trước những giáo lý sai lạc, những lời hứa hẹn êm tai của tiên tri giả?


Cũng trong cùng một năm, sau lời rao báo của Tiên tri Giê-rê-mi về việc các nước phải chịu thuận phục dưới sự cai trị của Vua Nê-bu-cát-nết-sa theo như mệnh lệnh của Đức Giê-hô-va truyền bảo, thì Tiên tri Ha-na-nia cũng nhân danh Đức Giê-hô-va để rao báo một sứ điệp hoàn toàn trái ngược với Tiên tri Giê-rê-mi trước mặt các thầy tế lễ cả và dân chúng rằng: “…Ta đã bẻ ách của vua Ba-by-lôn. Trong hai năm trọn, mọi khí mạnh của nhà Đức Giê-hô-va mà Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, đã cất đi khỏi chỗ này và dời qua Ba-by-lôn, thì Ta sẽ lại đem về trong nơi này. …Ta lại sẽ đem Giê-cô-nia, con trai Giê-hô-gia-kim, vua Giu-đa, và mọi người Giu-đa bị bắt làm phu tù qua Ba-by-lôn, cũng đều trở về trong nơi này nữa...” (câu 2-4). Không những thế, ông Ha-na-nia đã bẻ gãy cái ách mà Đức Giê-hô-va đã truyền cho Tiên tri Giê-rê-mi phải mang để khẳng định sứ điệp của ông là chắc chắn (Giê-rê-mi 27:2; 28:10).


Đối diện với lời tiên tri giả của ông Ha-na-nia, Tiên tri Giê-rê-mi vẫn không hề nao núng, ông dõng dạc đối đáp lại với những luận cứ thật chặt chẽ. Lời đáp “A-men” (câu 6) bày tỏ rằng ông Giê-rê-mi sẽ rất vui mừng và hết lòng mong chờ nếu mọi việc thật xảy đến như điều ông Ha-na-nia đã nói. Nhưng ông nhắc lại cho chính ông Ha-na-nia và toàn dân cần phải để tâm ghi nhớ và suy xét rằng không phải chỉ mình ông, nhưng những tiên tri đời trước cũng đã nói tiên tri “về giặc giã, tai vạ, và ôn dịch cho nhiều xứ và các nước lớn” (câu 8). Nếu ai công bố hòa bình mà lời ấy ứng nghiệm và hòa bình trở thành sự thật thì tiên tri đó mới thật sự là sứ giả của Đức Giê-hô-va (câu 9). Sau đó ông Giê-rê-mi bỏ đi. Ông tin Đức Chúa Trời là Đấng ông phục vụ sẽ bênh vực ông, và thời gian là câu trả lời chính xác nhất cho mọi lời tiên tri.


Ngày xưa cũng như ngày nay, tiên tri giả vẫn luôn xen vào Hội Thánh, công bố những giáo lý sai lạc, hứa hẹn những điều êm tai hòng ru ngủ con dân Chúa. Những tiên tri giả, giáo sư giả luôn nói những điều nghịch lại với những gì Chúa phán dạy. Noi gương Tiên tri Giê-rê-mi, xin Chúa cho chúng ta tỉnh táo trước những lời chống nghịch của tiên tri giả, neo mình vững chắc nơi Lời Chúa là chân lý và chờ đợi Chúa phơi bày những lời giả dối của họ qua thời gian.


Bạn có đang chịu tổn thương vì những điều giả dối được rao ra? Phản ứng của bạn như thế nào?


Lạy Đức Chúa Trời Quyền Uy, là Đấng tể trị và nhìn biết mọi sự, xin giúp con đủ kiên nhẫn để trung thực trình bày chân lý và tỉnh táo trước những lời chống nghịch cho đến khi sự thật đúng hay sai được phơi bày trong thời điểm của Chúa.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

33 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page