top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

09-19 Tấm gương của người thầy vĩ đại


Ma-thi-ơ 11:1

 

Nghe Audio


Câu gốc: “Vì Ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi” (Giăng 13:15).


Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đã làm gì cho các môn đệ? Ngài muốn các môn đệ làm gì? Sau khi sai phái các môn đệ ra đi, Chúa Giê-xu đã làm gì? Bạn học được gì nơi tấm gương của Chúa Giê-xu?


Ma-thi-ơ 11:1 là phần tiếp nối của chương 10, sau khi đã dạy dỗ, căn dặn các môn đệ một cách cặn kẽ, Chúa Giê-xu sai phái các môn đệ ra đi. Cụm từ “đã dạy các điều đó” có ý nghĩa là đã dạy tất cả điều cần thiết, cho thấy Chúa Giê-xu đã chu toàn trong việc dạy dỗ các môn đệ, Ngài biết khi họ ra đi sẽ gặp phải những gì và họ cần trang bị gì và phải phản ứng như thế nào.


Sau khi sai phái các môn đệ ra đi thì Chúa Giê-xu làm gì? Kinh Thánh cho biết Chúa Giê-xu cũng ra đi ngay sau đó. Cụm từ “bèn lìa khỏi chỗ này” cho thấy Chúa gần như ngay lập tức bắt tay vào công việc của Ngài sau khi các môn đệ đã ra đi để giảng đạo. Cụm từ “đặng đi giảng dạy” cho thấy Chúa Giê-xu luôn biết rõ mục đích của Ngài đến thế gian và Ngài không bao giờ từ bỏ mục đích đó, như điều Ngài đã phán với Sứ đồ Phi-e-rơ trong Mác 1:38 “Chúng ta hãy đi nơi khác, trong những làng xung quanh đây, để Ta cũng giảng đạo ở đó nữa; vì ấy là cốt tại việc đó mà Ta đã đến.” Chúa Giê-xu vẫn giảng đạo và dạy dỗ cho dù Ngài đã huấn luyện các sứ đồ và sai họ đi giảng dạy, Ngài không ngồi một chỗ để chờ các sứ đồ trở về báo lại nhưng Ngài cũng đi trong các làng chung quanh Ga-li-lê để công bố Phúc Âm và dạy dỗ mọi người về Nước Trời.


Chúa Giê-xu là tấm gương cho chúng ta trong công tác phục vụ Đức Chúa Trời. Ngày nay nhiều lúc chúng ta lún sâu vào nhiều công việc có vẻ ưu tiên hơn là công việc rao giảng Phúc Âm, hoặc khi đã phục vụ Chúa trong một thời gian thì chúng ta lại có tư tưởng muốn thối lui, từ bỏ. Hoặc có khi nào được ở vị trí lãnh đạo thì chúng ta có tư tưởng lười biếng trong công việc chăng. Hãy nhìn gương Chúa Giê-xu và học theo Ngài, một người thầy tận tâm, một người lãnh đạo có kế hoạch và luôn siêng năng tập trung tối đa vào công tác Đức Chúa Trời giao phó. Vì vậy khi kết thúc chức vụ, Chúa Giê-xu có thể nói trong Giăng 17:4 “Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm.” Chúng ta có đang tôn vinh Chúa và chu toàn mọi trách nhiệm Chúa trao cho mình chưa? Chúng ta vẫn có những công việc thường ngày và qua những công việc đó chúng ta có thể làm chứng về Phúc Âm và giới thiệu về Nước Trời cho những người chung quanh. Khi chúng ta được Chúa trao cho mình những bầy nhỏ, hãy là người thầy tận tâm và là người lãnh đạo gương mẫu theo gương của Chúa Cứu Thế Giê-xu.


Bạn có học theo gương Chúa Giê-xu trong việc dạy dỗ và phục vụ Đức Chúa Trời không?


Lạy Chúa, xin cho con thấy được những điều Ngài đã làm để con cũng học theo gương chính Ngài trong những công việc con được Chúa trao phó.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

29 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page