top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

09-21 Đời sống của ông Giăng Báp-tít


 

Câu gốc: “Quả thật, Ta nói cùng các ngươi, trong những người bởi đàn bà sinh ra, không có ai được tôn trọng hơn Giăng Báp-tít, nhưng mà kẻ rất nhỏ hèn trong Nước Thiên Đàng còn được tôn trọng hơn người” (câu 11).


Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu dùng những hình ảnh nào để mô tả về đời sống của ông Giăng Báp-tít? Ngài kết luận thế nào về cuộc đời của ông? Chúa nói về vị trí của những người ở Thiên Đàng như thế nào? Bạn nhận được sự nhắc nhở gì trong câu chuyện này?


Sau khi các môn đệ của ông Giăng Báp-tít ra về, Chúa Giê-xu bắt đầu nói với đoàn dân chung quanh Ngài về đời sống ông Giăng Báp-tít. Thứ nhất, Chúa muốn xác nhận ông Giăng là người vững vàng và kiên định trong đức tin, không phải là người dễ bị lay động như cây sậy ngoài đồng bị gió rung. Thứ hai, khi thực hiện sứ mệnh làm người dọn lòng của dân Chúa, ông Giăng Báp-tít chọn cuộc sống giản dị, không đòi hỏi ăn ngon mặc đẹp hay ở nơi sang trọng như người mặc áo tốt đẹp trong đền vua (Mác 1:6). Thứ ba, Chúa muốn dân chúng nhận biết rằng ông Giăng Báp-tít là một tiên tri của Đức Chúa Trời. Dù dân chúng vẫn xem ông là một tiên tri (Ma-thi-ơ 14:5; 21:26), nhưng Chúa muốn cho biết ông Giăng Báp-tít hơn cả một nhà tiên tri, vì ông không chỉ là sứ giả công bố về Đấng Mết-si-a nhưng còn được chứng kiến tận mắt và làm phép báp-tem cho Đấng Mết-si-a. Chức vụ của ông Giăng Báp-tít là chức vụ được tôn trọng hơn nhiều người, vì ông được nhận nhiều đặc ân từ Đức Chúa Trời.


Không ai trong những tiên tri hay con người nào trước ông Giăng Báp-tít có được đặc ân như ông, “nhưng mà kẻ rất nhỏ hèn trong Nước Thiên Đàng còn được tôn trọng hơn người.” Tại đây Chúa Giê-xu muốn so sánh đặc ân giữa người ở trong giao ước cũ và giao ước mới. Ông Giăng Báp-tít có thể xem là người được đặc ân nhiều nhất trong giao ước cũ, nhưng bất kỳ ai ở trong giao ước mới, tức là “trong Nước Thiên Đàng” đều có thể kinh nghiệm nhiều đặc ân hơn ông Giăng Báp-tít, đó là được tha tội, được phục hồi mối liên hệ với Đức Chúa Trời, được trở nên con cái Đức Chúa Trời, được thừa hưởng gia tài, được ban cho thiên đàng cùng sự sống đời đời v.v... Rất nhiều điều tuyệt vời Chúa dành ban cho những ai thuộc về Ngài, đó là lý do Chúa Giê-xu nói những người ở trong Nước Thiên Đàng còn được tôn trọng hơn ông Giăng Báp-tít.


Cơ Đốc nhân là những người đã nhận ơn đầy dẫy của Đức Chúa Trời ban cho qua sự chết của Chúa Giê-xu, mỗi người cần nhận biết những đặc ân khi được ở trong Chúa để qua việc làm và lời nói của chúng ta cứ tôn cao Danh Chúa không thôi.


Đời sống bạn có đang tôn cao Danh Chúa không?


Tạ ơn Ngài vì Ngài đã cứu con, xin giúp con luôn sống trong đức tin vững vàng nơi Chúa, và luôn là sứ giả giới thiệu Nước Trời mỗi ngày cho nhiều người chung quanh con.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

23 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page