VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

09-23 Không thể thay thế


I Cô-rinh-tô 12:14-20

 

Nghe AudioCâu gốc: “Ví bằng cả thân đều là mắt, thì sự nghe ở đâu? Nếu cả thân đều là tai, thì sự ngửi ở đâu? Nhưng bây giờ, Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể của thân chúng ta, ban cho mỗi một chi thể cái địa vị theo ý Ngài lấy làm tốt mà chỉ định” (câu 17-18).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết ai đã sắp đặt vị trí và quyết định vai trò của các chi thể trong thân Đấng Christ? Ông nêu những sai lầm nào của một số chi thể không bằng lòng sự sắp đặt của Chúa? Bạn áp dụng bài học này trong Hội Thánh như thế nào?


Sứ đồ Phao-lô dùng hình ảnh quen thuộc về mối liên hệ giữa các chi thể trong thân thể con người để nói về mối liên hệ thuộc linh giữa các tín hữu với nhau và với Đấng Christ. Thân chỉ có một (câu 20) là lời khẳng định chắc chắn. Sứ đồ Phao-lô cho biết trong thân có nhiều chi thể, và chính Đức Chúa Trời sắp đặt các chi thể trong thân ở những vị trí và với những vai trò khác nhau theo ý Ngài. Các chi thể phải thừa nhận sự gắn bó và lệ thuộc vào thân, cho dù một chi thể vì lý do nào đó mà khước từ sự gắn bó này thì cũng không vì thế mà chi thể đó có thể sống độc lập, không lệ thuộc vào thân (câu 15-16). Điều quan trọng tiếp theo là với địa vị mà Đức Chúa Trời sắp đặt theo ý muốn tốt lành của Ngài (câu 18), thì các chi thể không thể tự cho mình là cao trọng mà nghĩ rằng mình có thể thay thế một hoặc nhiều chi thể khác. Hoàn toàn không thể, bởi vì “…cả thân đều là mắt, thì sự nghe ở đâu? Nếu cả thân đều là tai, thì sự ngửi ở đâu?” (câu 17).


Cơ Đốc nhân cần nhận thức mình là một chi thể của thân, và vị trí, vai trò của mỗi người là do Đức Chúa Trời ban cho theo ý tốt của Ngài. Không ai được quyền đòi hỏi mình phải làm chức năng của một chi thể nào đó, nếu không thì mình tách ra khỏi thân, không thuộc về thân. Chúa ban cho mình vai trò và vị trí nào thì đừng kiêu ngạo vì nghĩ rằng mình quá giá trị, hoặc tự ti khi nghĩ rằng mình chẳng quan trọng, giá trị gì. Và cũng không được phép nghĩ rằng mình có thể thay thế vai trò của ai đó, hoặc đòi hỏi ai đó phải làm giống mình mới là đúng.


Đây thật sự là bài học nhắc nhở chúng ta rất nhiều. Vì đôi lúc chúng ta suy nghĩ tiêu cực rằng Hội Thánh không có tôi cũng chẳng sao, hoặc tự cao nghĩ rằng không có tôi thì công việc này sẽ thất bại. Hoặc chúng ta đòi hỏi nếu không được bầu làm chấp sự hay trưởng ban thì tôi sẽ bỏ nhóm, không thuộc về thân Chúa nữa v.v… Chúng ta cần nhận biết đúng về sự sắp đặt các chi thể của thân theo ý Chúa để chúng ta sống đúng và sống tốt.


Bạn nhận biết vị trí và vai trò Chúa đặt để bạn là gì?


Cảm tạ Chúa đã cho con làm chi thể trong thân Đấng Christ. Xin cho con thỏa lòng biết ơn Ngài về vị trí và vai trò Ngài đã sắp đặt con trong Hội Thánh. Xin Chúa thêm sức để con hoàn thành mục đích tốt đẹp của Ngài trong đời sống con.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


30 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách