top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

09-23 Sự qua đời của ông Giăng Báp-tít


 

Câu gốc: “Sự chết của các người thánh là quý báu trước mặt Đức Giê-hô-va” (Thi Thiên 116:15).


Câu hỏi suy ngẫm: Ông Giăng Báp-tít qua đời như thế nào? Ông nhận được phần thưởng cao trọng nào từ Chúa? Điều gì khích lệ bạn không chùn bước khi thấy những hoạn nạn của người phục vụ Chúa?


Vua Hê-rốt Antipas đã bắt giam ông Giăng Báp-tít nhưng không dám giết ông vì sợ dân chúng. Sau đó, nhân sinh nhật của vua, bà Hê-rô-đia cho con gái riêng của mình đến nhảy múa và khiến vua rất vui thích qua những điệu múa này. Trong lúc cao hứng vua hứa sẽ làm bất cứ điều gì cô cầu xin. Cô đã nghe theo lời mẹ xúi giục xin vua chém đầu ông Giăng Báp-tít để trên mâm. Dù vua buồn vì không muốn (Mác 6:20) nhưng vì lời hứa trước các đại thần nên vua đành phải làm theo điều cô cầu xin, truyền chém đầu ông Giăng Báp-tít. Sau đó, những môn đệ của người đã đến lấy xác để chôn. Chức vụ dọn đường cho Chúa Giê-xu của ông Giăng Báp-tít kết thúc sau khi ông qua đời.


Chúng ta mong muốn một kết cuộc thế nào cho những người trung tín phục vụ Chúa? Liệu có phải kết cuộc của ông Giăng Báp-tít là một kết cuộc bi thảm chăng? Chúng ta nhận ra rằng ông Giăng Báp-tít đã hoàn thành sứ mệnh “dọn đường” cho Chúa Giê-xu và ông đã sống một cuộc đời công bình, thánh sạch cho đến cuối cùng. Chúng ta cũng nhận biết kết cuộc của người phục vụ Đức Chúa Trời nằm trong chương trình của Ngài dù hiện tại kết cuộc đó có thể bi thảm, đáng thương nhưng chắc chắn rằng người phục vụ Chúa luôn được Chúa tôn quý và sẽ được Ngài ban thưởng. Chúa Giê-xu đã nói về phần thưởng cao trọng của ông Giăng Báp-tít như sau: “Quả thật, Ta nói cùng các ngươi, trong những người bởi đàn bà sinh ra, không có ai được tôn trọng hơn Giăng Báp-tít,...” (Ma-thi-ơ 11:11a). Quả thật sự chết của các người thánh là quý báu trước mặt Chúa (Thi Thiên 116:15).


Chúng ta có thể chùn bước trong sự phục vụ Chúa khi thấy những kết cuộc không tốt đẹp hoặc có thể là bi thảm của những người đã và đang phục vụ Ngài. Nhưng Sứ đồ Phao-lô dạy: “Vả, chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà sống, cũng chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà chết; vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy nên chúng ta hoặc sống hoặc chết, đều thuộc về Chúa cả” (Rô-ma 14:7-8). Chức vụ của ông Giăng Báp-tít khích lệ chúng ta cứ trung tín bước theo Chúa và phục vụ Ngài. Chúa là Đấng kêu gọi chúng ta bước vào sự phục vụ Ngài luôn ban cho chúng ta phần thưởng cao quý tột cùng trong cõi vĩnh hằng như điều Ngài đã phán, “Nếu ai hầu việc Ta, thì phải theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ hầu việc Ta cũng sẽ ở đó; nếu ai hầu việc Ta, thì Cha Ta ắt tôn quý người” (Giăng 12:26).


Bạn có nản lòng, chùn bước trong khi phục vụ Chúa không? Bạn quyết định gì qua bài học này?


Lạy Chúa, xin giúp con cứ trung tín bước theo Chúa và mạnh mẽ phục vụ Ngài dù phải đương đầu với nhiều sự khó khăn, bức hại, nhưng con biết rằng Chúa là Đấng sẽ ban thưởng cho những ai tận trung phục vụ Ngài đến cuối cùng.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

13 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page