top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

09-25 Đấng làm hạn hán và giáng mưa trên đất


 

Câu gốc: “Hãy cầu mưa nơi Đức Giê-hô-va trong kỳ mưa cuối mùa, thì Đức Giê-hô-va sẽ làm chớp và ban mưa xuống dồi dào, cho ai nấy được rau cỏ ngoài đồng” (Xa-cha-ri 10:1).


Câu hỏi suy ngẫm: Theo Vua Sa-lô-môn thì vì sao có thiên tai, đói kém, tật bệnh xảy ra cho người Ít-ra-ên? Ông cầu xin Chúa điều gì? Dân Chúa phải làm gì để được tha thứ và phục hồi? Bạn có thái độ nào với Chúa khi thấy mình đang sống trong thử thách, khó khăn?


Đức Chúa Trời đã hứa sẽ ban phước nếu dân Chúa vâng lời và giáng tai họa nếu họ không vâng lời Ngài (Phục-truyền Luật-lệ Ký 28). Ở đây, Vua Sa-lô-môn cầu xin Chúa tha thứ cho dân chúng vì ông biết họ sẽ phạm tội và chịu sự đoán phạt của Ngài, tuy nhiên nếu họ hướng về đền thờ mà cầu nguyện và ăn năn, quay về với Ngài… thì ông cầu xin Chúa lắng nghe lời cầu nguyện và bênh vực duyên cớ của họ, tha thứ, và chỉ dạy họ con đường phải đi. Ông cầu xin Ngài sẽ lại ban mưa cho xứ sở, hoặc đem họ trở về xứ Ngài đã ban cho họ, hoặc Ngài sẽ cư xử công bằng với mỗi người tùy theo công việc họ làm và tấm lòng của họ.


Dù đang sống trong thanh bình, thịnh vượng nhưng Vua Sa-lô-môn biết rồi những ngày khó khăn sẽ đến vì là con người thì không thể tránh được phạm tội. Đức Chúa Trời là Đấng công chính, thánh khiết sẽ không để cho tội lỗi xảy ra mà không có sự đoán phạt, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Sự đoán phạt tội lỗi là quan trọng và cần thiết đến nỗi Ngài đã sai Con Một của Ngài đến thế gian để chịu chết trên cây thập tự vì tội lỗi của chúng ta.


Khi dâng lên Chúa những lời cầu nguyện này, Vua Sa-lô-môn ý thức rõ rằng Đức Chúa Trời thật công chính, thánh khiết nhưng cũng dư đầy ân sủng và yêu thương. Ông biết Đấng ban sự sửa phạt công minh cũng sẽ vì tình yêu thương mà ban sự tha thứ, phục hồi mối liên hệ và phục hồi hoàn cảnh. Đấng ban hạn hán cũng chính là Đấng sẽ ban mưa nếu dân chúng ăn năn, trở lại với Ngài và cầu xin sự tha thứ. Đấng ban sự lưu đày cũng chính là Đấng có đủ quyền năng và yêu thương để đem họ về cố quốc.


Dù có đang sống trong hoàn cảnh bình an hay thịnh vượng, thử thách hay khó khăn, xin Chúa cho chúng ta cứ luôn nương cậy Ngài. Nếu gặp thử thách, chúng ta sẽ không nản lòng nhưng hướng về Chúa mà cầu nguyện. Chúng ta xin Chúa bày tỏ cho biết những sai phạm, yếu đuối của mình và ăn năn, cầu xin sự tha thứ và dạy dỗ của Ngài để sống “kính sợ Chúa, đi theo đường lối của Chúa trọn đời” (câu 31). Chúng ta cầu xin với niềm tin vững chắc Đấng cho phép khó khăn xảy đến cũng chính là Đấng có đủ quyền năng và yêu thương để đem lại ơn phước và phục hồi.


Khi gặp hoạn nạn, thử thách bạn có nghi ngờ nơi tình yêu và quyền năng giải thoát của Chúa không?


Lạy Chúa, xin cho con đặt trọn niềm tin nơi Ngài trong mọi hoàn cảnh. Những khi gặp khó khăn trong cuộc sống, xin cho con không nản lòng nhưng cứ hướng về Chúa để nài xin, khẩn nguyện, cầu xin ơn tha thứ và phục hồi của Ngài.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

14 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page