top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

09-27 Hiệp một ý một lòng cùng nhau


 

Câu gốc: “Hỡi anh em, tôi nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, khuyên anh em thảy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau” (I Cô-rinh-tô 1:10).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn và toàn thể dân chúng đang làm gì? Chúa vui lòng với điều họ đang làm như thế nào? Cụm từ hay ý tưởng nào được lặp lại nhiều lần trong phân đoạn này? Bạn học được gì về sự hiệp một?


Trong lúc Vua Sa-lô-môn và toàn thể dân chúng hiệp nhau cử hành Lễ Cung Hiến Đền Thờ thì Chúa khiến lửa từ trời giáng xuống thiêu đốt các của lễ chứng tỏ Ngài chấp nhận sự thờ phượng của họ. Để đáp lại, “hết thảy dân Ít-ra-ên” đồng phủ phục xuống đất để thờ lạy và cảm tạ Chúa. Sau đó, “Vua và cả dân chúng” đồng dâng những của lễ trước mặt Đức Giê-hô-va.


Trong phân đoạn ngắn này, cụm từ “hết thảy / cả dân chúng Ít-ra-ên” và “vua và cả dân chúng” được lặp lại nhiều lần. Ở đây, chúng ta thấy một cảnh tượng tuyệt vời khi vua và cả dân chúng đồng một lòng dâng vô vàn của lễ lên cho Chúa. Rồi tất cả đồng cung hiến đền thờ lên Đức Chúa Trời. Sự hiệp một trong tấm lòng và mục đích được thể hiện qua hành động thờ phượng, dâng hiến hết lòng thật tốt đẹp và đầy phước hạnh. Nhưng hiệp một không phải là cùng làm một việc giống nhau. Trong lễ khánh thành này, các thầy tế lễ phục vụ theo chức phận riêng của họ, đứng phục vụ tại các vị trí đã được chỉ định cho riêng họ; những người Lê-vi sử dụng các nhạc khí thờ phượng và ca ngợi Chúa; lại có những thầy tế lễ đứng thổi kèn trong khi toàn dân “đều đứng.” Mỗi người mỗi việc trong sự thờ phượng Chúa nhưng có sự hiệp một vì ai nấy đồng một lòng hướng về Ngài.


Kinh Thánh cũng cho biết lúc ấy “toàn thể Ít-ra-ên” từ khắp mọi nơi đều đến dự lễ khánh thành đền thờ trong bảy ngày và lễ Lều Tạm trong bảy ngày nữa. Sau đó vua cho dân chúng trở về, ai nấy đều thỏa lòng và vui mừng vì sự nhân từ Chúa đã ban cho Vua Đa-vít, Vua Sa-lô-môn, và toàn thể dân Ngài. Rõ ràng, từ vua đến dân đều hiệp một, đồng lòng với nhau cùng thờ phượng Chúa đã khiến cho Ngài hài lòng. Hiệp một đem lại phước hạnh lớn cho mọi người và được sự vui mừng về ơn phước của Chúa. Chúa đã thể hiện sự nhân từ của Ngài cho Vua Đa-vít như thế nào thì giờ đây Ngài cũng thể hiện sự nhân từ đó cho Vua Sa-lô-môn và toàn thể dân Chúa như vậy.


Hội Thánh hiệp một là khi cả người chăn và bầy chiên đều đồng một lòng một ý hướng về Chúa. Khi tất cả mọi người bỏ qua mọi khác biệt, cùng hiệp một trong sự thờ phượng và phục vụ Chúa qua những ân tứ và trách nhiệm Ngài ban thì sẽ có phước hạnh và vui mừng. Mọi người cũng sẽ thấy được sự hiện diện đầy vinh quang của Chúa giữa vòng Hội Thánh.


Bạn có việc làm, thái độ, lời nói nào hủy phá sự hiệp một của Hội Thánh Chúa không?


Lạy Chúa, xin cho con và con dân Chúa luôn có sự hiệp một để kinh nghiệm được phước hạnh, sự vui mừng và thấy được vinh quang của Ngài trong Hội Thánh.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

16 views

Recent Posts

See All

Comentarios


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page