top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

09-28 Giúp người khác tìm kiếm Chúa


 

Câu gốc: “Hãy đi khắp thế gian giảng Tin Lành cho mọi người” (Mác 16:15b).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua A-sa đã làm gì sau khi nghe những lời tiên tri rao bảo? Vua còn giúp những người thuộc vương quốc miền Bắc tìm kiếm Chúa như thế nào? Bạn làm gì để giúp người khác tìm kiếm Chúa?


Sau khi nghe những lời thần cảm do Tiên tri A-xa-ria và Tiên tri Ô-đết truyền rao, Vua A-sa “được giục lòng mạnh mẽ.” Chúa ban cho vua lòng can đảm để dẫn dắt cả dân chúng tìm kiếm Chúa hết lòng qua sự tái kết ước với Chúa. Vua đã can đảm trừ bỏ những thần tượng gớm ghiếc trên khắp xứ. Vua cũng sửa chữa lại bàn thờ Đức Giê-hô-va trước hành lang của đền thờ (câu 8). Vua lại còn can đảm hơn khi cách chức thái hậu của bà Ma-a-ca, mẹ vua, vì bà đã làm một hình tượng gớm ghiếc cho thần A-sê-ra (câu 16).


Không chỉ trừ bỏ những thần tượng trong lãnh thổ của mình, vua còn dẹp bỏ thần tượng khỏi các thành đã chiếm được trên miền núi Ép-ra-im nằm ở biên giới của Giu-đa và Ít-ra-ên, trước đây thuộc về vương quốc phía Bắc. Vua nhóm hiệp hết thảy người Giu-đa và Bên-gia-min là người thuộc vương quốc của mình, và cả những kiều dân là người trước đây thuộc các chi phái miền Bắc, để đưa họ vào sự tái kết ước với Chúa. Những kiều dân này đã bỏ quê hương mình mà theo vua vì họ thấy Chúa ở cùng vua (câu 9). Vua có tâm tình muốn đưa người của Giu-đa lẫn người của Ít-ra-ên vào sự cải cách thuộc linh này.


Là người thuộc về Vương Quốc của Chúa trên đất này, Cơ Đốc nhân cũng được Đức Thánh Linh thúc giục để làm theo mệnh lệnh của Chúa Giê-xu, “Hãy đi khắp thế gian giảng Tin Lành cho mọi người” (Mác 16:15). Chúng ta cũng giống như Vua A-sa, “được giục lòng mạnh mẽ,” sẵn sàng hành động để thể hiện sự vâng lời. Cũng hãy có tâm tình như Vua A-sa, mong muốn giúp mọi người ở mọi nơi dẹp bỏ thần tượng họ đang thờ lạy để tôn thờ Chúa Giê-xu. Chúng ta cũng cần có can đảm vượt qua những thách thức để giúp cho những người thân của mình từ bỏ sự thờ hình tượng, giúp những bạn bè trong vòng ảnh hưởng của mình biết đến Phúc Âm của Chúa.


Vua A-sa đã thu hút được nhiều người theo mình lìa bỏ thần tượng và hết lòng tìm kiếm Chúa vì họ thấy được nếp sống của vua là nếp sống của một người được Chúa ở cùng khi vua “làm điều thiện và ngay thẳng… cất bỏ các bàn thờ của thần ngoại bang và những nơi cao… khuyên Giu-đa phải tìm cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời… làm theo luật pháp và điều răn của Ngài” (II Sử-ký 14:2-4). Nhờ đó vua giữ vững hòa bình trong xứ, “Đức Giê-hô-va bèn ban cho chúng được bình an bốn phía” (câu 15b). Khi người khác thấy được nếp sống trong sạch và lòng yêu mến Chúa của chúng ta, họ sẽ được thu hút đến với Chúa. Hãy rao giảng Phúc Âm bằng lời nói và bằng chính đời sống của mình.


Đời sống bạn có thu hút người khác đến với Chúa không?


Lạy Chúa, xin tha thứ khi con yếu đuối không quan tâm giúp những người xung quanh con lìa bỏ thần tượng trở về với Chúa. Xin giúp con có đời sống đẹp lòng Ngài để thu hút nhiều người đến với Chúa và gặp được Ngài.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

30 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page