top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

09-28 Lời đoán phạt người Am-môn


Giê-rê-mi 49:1-6

 

Nghe Audio


Câu gốc: “Đức Giê-hô-va phán: Này, những ngày đến, bấy giờ Ta sẽ làm cho tiếng kêu về giặc giã vang ra nghịch cùng Ráp-bát, tức thành của con cái Am-môn, nó sẽ trở nên một đống đổ nát…” (câu 2a).


Câu hỏi suy ngẫm: Người Am-môn có liên quan gì với người Ít-ra-ên? Am-môn đã phạm những tội trọng nào? Điều nào cho thấy Chúa là Đấng nhân từ, thương xót? Bạn làm gì khi biết mình vi phạm luật của Chúa?


Giống như người Mô-áp, người Am-môn là hậu tự của ông Lót với con gái thứ hai của ông (Sáng Thế Ký 19:36-38). Dù có liên hệ bà con với Ít-ra-ên nhưng Am-môn lại là kẻ thù của người Do Thái vì người Am-môn thờ tà thần Minh-côm, cũng gọi là thần Mo-lóc (I Các Vua 11:5, 7), và là một dân rất hiếu chiến, thường xuyên đánh phá Ít-ra-ên. Tuy nhiên, Chúa dạy dân Chúa phải đối xử tốt với họ (Phục-truyền Luật-lệ Ký 2:18-19).


Phân đoạn Kinh Thánh này ký thuật lời tiên tri về sự đoán phạt người Am-môn vì họ đã phạm các tội trọng. Tội thứ nhất, khi dân Chúa bị lưu đày qua A-sy-ri, họ đã cướp phần đất cơ nghiệp của chi phái Gát, lấy Ráp-bát làm thủ đô. Đó là lý do Chúa nêu các câu hỏi, “Ít-ra-ên há chẳng có con trai sao? Há chẳng có con kế tự sao?Vì sao Minh-côm được lấy đất Gát làm cơ nghiệp, dân nó ở trong các thành của Gát?” (câu 1). Tội thứ hai, người Am-môn đã thờ tà thần Minh-côm, tức Mo-lóc, trong đó có nghi thức dâng con trẻ làm sinh tế. Giống như người Mô-áp, thờ tà thần và dâng con trẻ cho tà thần là tội lỗi Chúa vô cùng gớm ghiếc. Tội thứ ba, Am-môn đã kiêu ngạo, huênh hoang tuyên bố rằng thung lũng đầy hoa quả của họ rất an toàn vì có núi bảo vệ cả ba mặt, của báu đầy kho, thần của họ mạnh hơn Đức Chúa Trời vì đã cho họ chiếm xứ của Ít-ra-ên (câu 4).


Đức Giê-hô-va phán rằng đến thời điểm của Chúa, chính Ngài sẽ khiến sự kinh hãi từ mọi nơi đến với họ, Ngài sẽ sai giặc giã đến với dân tộc và đất nước của họ, dân Chúa trở về sẽ đuổi họ ra khỏi xứ, thủ đô Ráp-bát sẽ bị tiêu diệt (câu 2, 5). Tuy nhiên, một lần nữa, chúng ta lại thấy lòng nhân từ và thương xót của Đức Chúa Trời về lời hứa sẽ phục hồi người Am-môn khi Ngài khôi phục Giu-đa và Ít-ra-ên trong vương quốc tương lai (câu 6). Chúa khôi phục họ không phải vì họ xứng đáng nhưng vì Ngài ban ơn cho họ để cùng hưởng sự vinh quang mà Ít-ra-ên sẽ nhận được khi Chúa Giê-xu ngồi trên ngôi Đa-vít.


Hình phạt là điều tất yếu dành cho những hành vi tội lỗi con người đã phạm với Đức Chúa Trời. Nhưng qua hình phạt luôn nổi bật tình yêu thương và lòng thương xót của Chúa dành cho tội nhân. Chúng ta cũng đã từng vi phạm luật công bình của Chúa khi để tâm trí và hành động theo tư dục xui khiến, không vâng phục Chúa, xa cách Ngài, nhưng hãy ăn năn để chính Chúa sẽ đem chúng ta trở lại.


Bạn có ăn năn ngay khi phạm tội với Chúa không?


Lạy Chúa, nguyện chúc tụng uy quyền của Chúa trên muôn dân muôn nước. Con tạ ơn Chúa khi học biết sự nhân từ của Chúa đối cùng tội nhân, trong đó có chính con. Xin giúp con không trì hoãn ăn năn khi phạm tội.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

27 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page