top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

10-01 Xin ý Cha được nên


 

Câu gốc: “Rồi Ngài bước tới một ít, sấp mặt xuống đất mà cầu nguyện rằng: Cha ơi! Nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi Con! Song không theo ý muốn Con, mà theo ý muốn Cha” (câu 39).


Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Giê-xu vào vườn Ghết-sê-ma-nê với ai và với tâm trạng ra sao? “Chén” Chúa đề cập là gì? Tại sao Ngài không muốn uống? Hai lời cầu nguyện sau khác với lời cầu nguyện đầu như thế nào? Bạn học được gì về tinh thần vâng phục Đức Chúa Cha của Chúa Giê-xu?


Chúa Giê-xu thường dẫn các môn đệ vào vườn Ghết-sê-ma-nê trên núi Ô-li-ve để nghỉ ngơi và cầu nguyện (Lu-ca 22:39), nhưng lần cuối cùng này rất khác biệt. Trong tâm trạng buồn rầu tột độ, Chúa chỉ dẫn ba môn đệ thân tín đi với Ngài. Đến nơi, Chúa đi xa hơn một chút, quỳ sấp mình xuống, kêu cầu khẩn thiết cùng Đức Chúa Cha, mà Ngài gọi thân mật là A-ba, “xin cho chén này lìa khỏi Con! Song không theo ý muốn Con mà theo ý muốn Cha.” Đây là chén thịnh nộ (Ê-sai 51:17) của Đức Chúa Trời công chính trao cho Chúa Giê-xu khi Ngài chịu chết thế cho tội nhân (II Cô-rinh-tô 5:21). Sự tranh chiến nội tâm của Chúa Giê-xu rất mãnh liệt, mồ hôi Ngài đổ ra như những giọt máu, một thiên sứ phải hiện đến thêm sức cho Ngài! (Lu-ca 22:43-44).


Chúa Giê-xu xin được khỏi uống chén không phải vì Ngài sợ đau đớn hoặc sợ chết. Chính Chúa đã nhiều lần báo trước cho các môn đệ rằng Ngài sẽ đi lên thành Giê-ru-sa-lem, bị vu cáo, bị kết án tử hình, bị giao nộp cho người La Mã để đóng đinh trên thập tự (Ma-thi-ơ 16:21; 17:22-23; 20:17-19). Dù biết trước những điều đó nhưng Chúa vẫn không nao núng, cương quyết đi lên thành Giê-ru-sa-lem. Lý do đích thực là Ngài không muốn bị phân cách với Đức Chúa Cha khi phải gánh thay tội lỗi cho nhân loại. Trước khi tắt hơi, Chúa Giê-xu than rằng: “Đức Chúa Trời của Con, sao Ngài lìa bỏ Con?” (Ma-thi-ơ 27:46 BTTHĐ).


Trong lời cầu nguyện lần thứ nhì, Chúa Giê-xu nhận biết không có giải pháp nào khác ngoài thập tự giá, nên Ngài hoàn toàn đầu phục “xin ý Cha được nên.” Khi cầu nguyện lần thứ ba, Chúa cũng tái khẳng định sự đầu phục của Ngài y như lần trước. Dù không muốn bị Đức Chúa Cha ngoảnh mặt khi mang thế tội cho nhân loại, nhưng Chúa Giê-xu vẫn thuận phục “uống chén” Cha Ngài đã định!


Trong Kinh Thánh, có nhiều nhân vật đã phải chọn lựa giữa ý Chúa và ý muốn cá nhân như ông Áp-ra-ham (Sáng-thế Ký 12:1-3), ông Môi-se (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:10), Tiên tri Giô-na (Giô-na 1:1-3) v.v… Mỗi chúng ta ngày nay cũng đã, đang, và sẽ gặp những tình huống khiến chúng ta phải có sự chọn lựa tương tự. Noi gương Chúa Giê-xu, chúng ta hãy hết lòng đầu phục ý Chúa, dù muốn hay không, dù hiểu hay chưa hiểu. Hãy vững tin rằng những gì Chúa đã hoạch định, Ngài sẽ luôn ban kết quả tốt nhất cho con cái Ngài khi chúng ta thuận phục ý Chúa.


Bạn có thuận phục ý Chúa trọn vẹn như lời cầu nguyện “ý Cha được nên ở đất như trời” không?


Lạy Cha, con xin thuận phục theo chương trình Cha hoạch định. Xin giúp con xác quyết đó là chương trình bình an chứ không phải tai họa, để ban cho con một tương lai và hy vọng.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

34 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page