top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

10-02 Vâng phục trọn vẹn


 

Câu gốc: “Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự” (câu 8).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa điều gì? Chúa Giê-xu đã hạ mình vâng phục như thế nào? Kết quả sự vâng phục của Ngài là gì? Bạn học gương hạ mình vâng phục của Chúa cho cuộc đời mình ra sao?


Đây là phân đoạn Kinh Thánh tuyệt vời nhất của Sứ đồ Phao-lô khi nói về hình ảnh hạ mình vâng phục trọn vẹn của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Mở đầu, ông kêu gọi các tín hữu “hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có” (câu 5). Rồi tiếp theo ông nói về “tâm tình” của Ngài.


Đấng Christ vốn mang bản thể Đức Chúa Trời và Ngài cũng là Đức Chúa Trời. Ngài đồng quyền, đồng đẳng với Đức Chúa Trời, nhưng Ngài không cố “nắm giữ” danh quyền đó (câu 6). Chúa sẵn sàng từ bỏ địa vị cao sang, trút bỏ tất cả vinh quang mặc lấy thân nô lệ, nhập thể làm người vì mục đích cứu chuộc nhân loại (câu 7). Tại đây, Sứ đồ Phao-lô nêu lên cả thần tính và nhân tính của Chúa Giê-xu. Ngài là Đức Chúa Trời nhưng “tự bỏ mình đi” để làm một con người. Vì sao Chúa lại hạ mình như thế? Vì Ngài vâng phục ý muốn Đức Chúa Cha.


Chúa Giê-xu đến thế gian làm người và sống một cuộc đời vâng phục trọn vẹn. Suốt những năm tháng sống trên đất, Ngài hoàn toàn làm theo ý muốn Đức Chúa Cha (Giăng 4:34, 6:38, 8:29, 14:31; Lu-ca 22:42). Chúa Giê-xu đã để lại tấm gương vâng phục cho mỗi chúng ta. Sứ đồ Phao-lô cho biết Ngài trở nên giống như con người, tự hạ mình và “vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự” (câu 8). Cái chết trên thập tự giá là cái chết nhục nhã và đau đớn nhất mà người La Mã áp dụng cho tội phạm. Chúa Giê-xu là Đấng vô tội và toàn thiện nhưng Ngài phải nhận lấy cái chết rủa sả ấy chỉ vì vâng phục chương trình cứu rỗi nhân loại mà Đức Chúa Cha đã hoạch định. Ngài gánh lấy tội lỗi và chết thay cho mỗi chúng ta để chúng ta khỏi phải đối diện với hình phạt đời đời của Đức Chúa Trời.


Vì Chúa Giê-xu đã hoàn toàn đầu phục ý muốn Đức Chúa Cha và vâng phục trọn vẹn qua sự hy sinh trên thập tự giá nên Đức Chúa Trời đã “đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh” (câu 9). Đến ngày phán xét, mọi người ở mọi thời đại, mọi quốc gia đều phải xưng “Giê-xu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha” (câu 11). Sau khi tự nguyện hạ mình và vâng phục, Chúa Giê-xu đã được Đức Chúa Trời ban cho địa vị cao quý và vinh quang nhất. Sự vâng phục của Ngài thật trọn vẹn để hoàn tất sứ mệnh Cha giao trên đất. Giờ đây, Ngài đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời Toàn Năng và sẽ trở lại để xét đoán nhân loại. Chúa cũng muốn chúng ta học theo gương hạ mình vâng phục của Ngài để sống cuộc đời xứng đáng với những gì Ngài đã làm cho chúng ta.


Bạn có sẵn sàng hạ mình và vâng phục Chúa không?


Lạy Chúa, xin cho con luôn nhớ tâm tình khiêm nhu vâng phục của Chúa Giê-xu để noi theo và luôn biết hạ mình đầu phục ý muốn của Chúa trên đời sống con.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

21 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page