top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

10-03 Trung tín quản trị


 

Câu gốc: “Vả lại, cái điều người ta trông mong nơi người quản trị là phải trung thành” (I Cô-rinh-tô 4:2).


Câu hỏi suy ngẫm: Mục đích Chúa tạo nên con người là gì? Ngài tạo dựng loài người như thế nào? Chúa ban mệnh lệnh gì cho con người? Bạn quản trị tốt những điều Chúa giao phó cho mình ra sao?


Sau khi Đức Chúa Trời dựng nên muôn loài dưới nước, trên trời, và trên mặt đất, Ngài nhìn thấy mọi vật Ngài dựng nên cần phải được quản trị. Vì thế, Ba Ngôi Đức Chúa Trời quyết định tạo dựng nên con người để quản trị chúng. Và Ngài tạo nên người nam cùng người nữ theo hình ảnh Ngài (câu 26-27). Đức Chúa Trời phán rất rõ ý định và mục đích từ đầu của Ngài khi tạo dựng con người là để quản trị muôn loài. Trước giả Thi Thiên cũng nhắc lại đặc ân Chúa ban cho con người, đó là quyền cai trị công việc của tay Chúa (Thi Thiên 8:6-8).


Sau khi tạo nên con người, Chúa ban phước cho họ và truyền mệnh lệnh “Hãy sinh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng.” Con người được tạo dựng theo ảnh tượng của Chúa và sinh sống trên mặt đất. Ngài giao phó trọng trách quản trị cho con người, “hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất.” Song song với mệnh lệnh làm cho đất phục tùng và quản trị muôn loài, Ngài cũng chu cấp thực phẩm dồi dào cho nhu cầu của con người và các loài sinh vật (câu 28-30).


Khi Đức Chúa Trời giao phó trách nhiệm quản trị cho con người, Ngài cũng ban cho thẩm quyền để cai quản mọi loài Chúa giao. Dù ông A-đam không biết bơi, không biết bay, cũng không biết bò như các loài bò sát, nhưng Chúa cho ông thẩm quyền trên chúng để có thể quản trị chúng. Điều Chúa đòi hỏi nơi con người là vâng lời và trung tín. Hễ khi nào ông A-đam còn vâng lời Chúa và trung tín giữ mối tương giao với Chúa thì ông làm tốt công việc quản trị tạo vật của Ngài. Nhưng một khi ông A-đam đã bất tuân mệnh lệnh của Chúa và ăn trái cấm thì ông tìm cách lẫn tránh Chúa, trốn tránh mối tương giao mật thiết với Ngài (Sáng Thế Ký 3:8). Mối liên hệ của ông với Chúa bị tội lỗi làm cho ngăn cách. Từ đó, ông đánh mất đặc ân và thẩm quyền quản trị muôn vật Chúa ban. Về sau, chúng ta thấy ngay trong gia đình của ông bà A-đam Ê-va, họ đã không quản trị tốt được nữa.


Ngày nay, mỗi Cơ Đốc nhân là một quản gia của Chúa và Ngài đặt để mỗi chúng ta trong từng gia đình và từng Hội Thánh địa phương khác nhau. Khi chúng ta trung tín giữ mối tương giao với Chúa, vâng theo Lời Ngài thì Chúa ban cho chúng ta thẩm quyền, ân tứ và sự khôn ngoan để quản trị tốt những điều Chúa giao. Sứ đồ Phao-lô cũng nhắc lại phẩm chất quan trọng của một người quản trị là phải trung thành (I Cô-rinh-tô 4:2).


Bạn có đang trung thành quản trị tốt những điều Chúa giao không?


Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã cứu con và ban cho con trách nhiệm quản trị những gì Chúa giao. Xin cho con luôn trung tín vâng lời và giữ mối tương giao với Chúa để có thể góp phần quản trị Hội Thánh và muôn vật Chúa giao cách tốt nhất.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

26 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page