top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

10-05 Người quản lý trung tín


 

Câu gốc: “Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời” (câu 10).


Câu hỏi suy ngẫm: Ân tứ là gì? Sứ đồ Phi-e-rơ dạy mỗi người quản lý và sử dụng những ân tứ Chúa ban ra sao? Với mục đích gì? Bạn góp phần trong việc quản trị Hội Thánh như thế nào?


Để quản trị tốt Hội Thánh, Chúa ban cho mỗi người một hoặc nhiều ân tứ khác nhau. Sứ đồ Phao-lô trong các thư tín Rô-ma 12:6-8; I Cô-rinh-tô 12:8-10, 27-28; và Ê-phê-sô 4:11 liệt kê một số ân tứ nhưng không phải là danh sách đầy đủ. Chẳng hạn sách Xuất Ê-díp-tô Ký 35:30-35 đề cập đến hai người thợ được “đầy dẫy Thần của Đức Chúa Trời, sự khôn ngoan, sự thông sáng và sự hiểu biết để làm mọi thứ nghề thợ.” Họ được ân tứ khôn ngoan để trở thành những thợ thủ công giỏi, đáp ứng nhu cầu xây dựng đền tạm. Mỗi con dân Chúa đều được Đức Thánh Linh ban cho ít nhất một ân tứ (I Cô-rinh-tô 12:11), không ai không có. Như trong một thân có nhiều chi thể, thì trong Hội Thánh có nhiều ân tứ khác nhau nhằm hỗ trợ, giúp ích cho nhau.


Sứ đồ Phi-e-rơ dạy, “Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời” (câu 10). Ông nêu rõ mỗi con dân Chúa chỉ là người quản lý những ân tứ mà Chủ là Chúa ban cho. Điều Chúa cần ở người quản lý là trung tín khéo sử dụng những ân tứ theo ý Chúa, đẹp lòng Ngài chứ không theo ý riêng, không dùng để đề cao cá nhân. Cần nhớ mục đích Chúa ban ân tứ là để “giúp lẫn nhau” chứ không phải để thụ hưởng cho riêng mình.


Sứ đồ Phi-e-rơ phân loại ân tứ trong Hội Thánh qua hai lãnh vực: lời nói và phục vụ. Người được ân tứ về lời nói là các mục sư, giáo viên Trường Chúa Nhật, nhà truyền giảng, người chia sẻ Lời Chúa…, mỗi người phải giảng hoặc dạy một cách cẩn trọng, không nói theo ý riêng nhưng phải nói theo đúng ý Chúa được mạc khải trong Kinh Thánh, phải tin Kinh Thánh là Lời Chúa phán, không để những sở thích, những khuynh hướng riêng tư làm lệch lạc ý Chúa (I Tê-sa-lô-ni-ca 2:13). Người có ân tứ phục vụ, giúp đỡ người khác phải nhờ cậy sức Chúa ban để hết lòng phục vụ (Phi-líp 4:13), trung tín phục vụ, “để trong mọi sự Đức Chúa Trời được tôn vinh qua Đức Chúa Giê-xu Christ” (câu 11b BTTHĐ).


Ân tứ là món quà Chúa ban cho mỗi con dân Ngài để cùng nhau góp phần trong việc quản trị Hội Thánh, giúp nhau tăng trưởng tâm linh để Hội Thánh được gây dựng, phát triển. Mỗi Cơ Đốc nhân hãy sẵn lòng dâng lên Chúa những tài năng của mình như âm nhạc, kỹ thuật, năng khiếu, kiến thức về khoa học kỹ thuật v.v… Đức Thánh Linh sẽ ban ân tứ lời nói hoặc phục vụ để chúng ta sử dụng những khả năng đó trong sự thờ phượng và phục vụ Chúa.


Bạn có sử dụng đúng mục đích những ân tứ Chúa ban không?


Lạy Chúa, xin giúp con nhen lại ân tứ Chúa ban cho để con như người quản lý trung tín góp phần gây dựng đời sống tâm linh lẫn nhau và phát triển Hội Thánh của Ngài.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

29 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page