top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

10-05 Quyết định vâng lời


 

Câu gốc: “Bởi đức tin, Áp-ra-ham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp: người đi mà không biết mình đi đâu” (Hê-bơ-rơ 11:8).


Câu hỏi suy ngẫm: Ông Áp-ra-ham đứng trước quyết định khó khăn nào? Ông dựa vào đâu để quyết định? Chúa có giao ước nào cho ông? Bạn học được gì từ tấm gương tin cậy vâng lời của ông Áp-ra-ham?


Sáng-thế Ký chương 12 là phân đoạn nổi bật về sự kêu gọi đặc biệt của Đức Chúa Trời dành cho ông Áp-ra-ham. Từ ông ra một dòng dõi thánh là tuyển dân Ít-ra-ên, qua đó Đấng Cứu Thế ra đời.


Trong lúc đang sống cùng thân tộc trong quê hương mình, ông Áp-ra-ham nhận được tiếng gọi của Chúa. Ngài gọi ông rời quê hương để đến vùng đất Ngài sẽ chỉ nhưng không cho biết ở đâu và như thế nào. Ông Áp-ra-ham phải đứng trước một quyết định rất khó khăn là có nên rời khỏi chốn bình yên của mình hay không. Ông dựa vào đâu để quyết định? Cuối cùng, chính nhờ đức tin kiên định nơi Đức Chúa Trời, ông đã quyết định vâng lời Chúa gọi. Trước giả thư Hê-bơ-rơ khẳng định: “Bởi đức tin, Áp-ra-ham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp: người đi mà không biết mình đi đâu.”


Tuy nhiên, Đức Chúa Trời luôn có giao ước kèm theo trong sự kêu gọi của Ngài. Ngài hứa sẽ ban phước cho ông, khiến ông được rạng danh, trở thành một dân lớn, và là nguồn phước cho mọi dân trên đất (câu 2-3). Giao ước được lập giữa Đức Chúa Trời và ông là khi ông vâng lời, Chúa sẽ ban phước cho ông. Ông đã tin cậy và vâng theo tiếng gọi của Chúa bằng quyết định dẫn vợ, cháu, và đầy tớ cùng đi theo sự dẫn dắt của Ngài (câu 4-5).


Ông Áp-ra-ham hoàn toàn tin cậy Chúa nên ông sẵn sàng quyết định vâng lời và đi theo tiếng Chúa gọi, dù chưa biết mình sẽ đi đâu. Đây là một đức tin rất lớn được bày tỏ qua sự vâng lời. Về sau, chúng ta biết ông tiếp tục thể hiện đức tin qua việc vâng lời Chúa khi sẵn sàng đem dâng con trai mình là cậu Y-sác làm sinh tế. Đức Chúa Trời đã khẳng định đức tin của ông qua lời thiên sứ rằng: “bây giờ Ta biết rằng ngươi thật kính sợ Đức Chúa Trời” (Sáng-thế Ký 22:1-12). Ông Áp-ra-ham đã trở thành ông tổ đức tin cho mỗi chúng ta nhờ vào sự tin cậy vâng lời Chúa của ông. Thật không dễ để có thể vâng lời khi phải hy sinh điều quý nhất của mình và không biết kết quả sẽ ra sao. Nhưng nhờ lòng tin cậy Chúa hoàn toàn, ông Áp-ra-ham sẵn sàng quyết định vâng lời.


Trên hành trình theo Chúa, không ít lần chúng ta đứng trước những quyết định khó khăn như ông Áp-ra-ham. Chúng ta sẽ dựa vào đức tin nơi lời hứa của Chúa hay dựa vào những toan tính thiệt hơn cho chính mình để quyết định? Điều Đức Chúa Trời muốn nhìn thấy nơi con cái Ngài chính là tin cậy và vâng lời. Chúng ta cần phải học tập và kỷ luật trong sự vâng lời Chúa mỗi ngày.


Bạn có sẵn sàng vâng lời Chúa trong mọi hoàn cảnh không?


Lạy Chúa, xin thêm đức tin cho con để con sẵn sàng vâng theo sự dẫn dắt của Chúa dành cho cuộc đời con. Xin giúp con luôn tin cậy và bám vào lời hứa của Chúa mà bước đi.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

58 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page