top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

10-07 Hứa nguyện Na-xi-rê


 

Câu gốc: “Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em” (Rô-ma 12:1).


Câu hỏi suy ngẫm: Na-xi-rê nghĩa là gì? Ai được làm người Na-xi-rê? Ba điều kiêng cữ của người Na-xi-rê là gì? Kết thúc lời hứa nguyện Na-xi-rê cách nào? Tinh thần Na-xi-rê ngày nay là gì?


“Na-xi-rê” có nghĩa là “biệt mình riêng ra” cho Chúa (câu 2, 5, 7, 8). Chúa chỉ định dòng dõi ông A-rôn, cha truyền con nối, được làm thầy tế lễ để lo việc thờ phượng; nhưng Na-xi-rê được mở rộng cho mọi người. Bất cứ ai, nam hay nữ, thuộc mọi thành phần trong xã hội, có lời hứa nguyện quan trọng muốn thực hiện vì Danh Chúa, họ có thể thành người Na-xi-rê. Có hai loại người Na-xi-rê, loại trọn đời và loại ngắn hạn. Loại trọn đời là do cha mẹ quyết định lúc mới sinh ra như ông Sam-sôn (Các Quan Xét 13:4-5), ông Sa-mu-ên (I Sa-mu-ên 1:11), ông Giăng Báp-tít (Lu-ca 1:15). Loại ngắn hạn thường là ba mươi ngày hay dài hơn tùy theo công việc định thực hiện, như trường hợp của Sứ đồ Phao-lô (Công-vụ Các Sứ-đồ 18:18).


Trong thời gian hứa nguyện, người Na-xi-rê vẫn sinh hoạt hằng ngày như bình thường, tuy nhiên họ phải tuân thủ nghiêm nhặt ba điều kiêng cữ. Thứ nhất, họ không được uống rượu hoặc vật chi làm cho say khiến đầu óc họ không được sáng suốt (câu 3). Thứ hai, trong suốt thời kỳ hứa nguyện, họ không được cạo đầu. Để tóc dài là dấu bên ngoài chỉ sự biệt riêng của người Na-xi-rê cho Đức Chúa Trời tương tự như thẻ thánh bằng vàng có ghi chữ “Thánh Cho Đức Giê-hô-ha” được gắn trên mũ thầy tế lễ thượng phẩm (Xuất Ê-díp-tô Ký 28:36-37); và đặc biệt là phải giữ nếp sống nên thánh trọn thời gian hứa nguyện (câu 5). Thứ ba, người Na-xi-rê không được đụng đến người chết, dù là người thân trong gia đình (câu 6). Nếu vô tình đụng nhằm người chết, người Na-xi-rê phải cạo đầu mình, làm nghi lễ tái lập sự tinh sạch, và phải bắt đầu lại thời gian hứa nguyện như ngày đầu tiên (câu 9-12).


Khi những ngày biệt riêng đã mãn, người Na-xi-rê phải đến đền thờ và dâng lên Chúa năm loại của lễ được chỉ định (các của lễ thiêu, chuộc tội, thù ân, lễ chay, lễ quán). Người đó phải cạo đầu mình, lấy tóc đã biệt riêng cho Chúa trong thời kỳ hứa nguyện bỏ vào lửa đang cháy phía dưới của lễ thù ân (câu 18). Sau những nghi lễ này, thời gian hứa nguyện Na-xi-rê chính thức chấm dứt.


Trong thời Tân Ước, luật về Na-xi-rê không còn, nhưng tinh thần Na-xi-rê được diễn giải rộng hơn. Sứ đồ Phao-lô khuyên tất cả tín hữu dâng trọn cuộc đời mình như của lễ toàn thiêu, biệt riêng cho Chúa để Ngài được sáng Danh qua đời sống chúng ta, “Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em” (Rô-ma 12:1).


Bạn đang sống sáng Danh Chúa như thế nào?


Lạy Chúa, Ngài đã chuộc con bằng giá rất cao là chính huyết Ngài, xin giúp đời sống con như của lễ có mùi thơm dâng lên Chúa, đẹp lòng Ngài. Nguyện đời sống con làm sáng Danh Ngài luôn.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

40 views0 comments

Recent Posts

See All

Opmerkingen


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page