top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

10-12 Can đảm hành động bởi niềm tin


 

Câu gốc: “Giê-hô-gia-đa nói với chúng rằng: Này con trai của vua sẽ cai trị theo Lời Đức Giê-hô-va đã phán về con cháu Đa-vít” (câu 3b).


Câu hỏi suy ngẫm: Thầy Tế lễ Giê-hô-gia-đa đã hành động thế nào sau sáu năm giấu Hoàng tử Giô-ách? Nền tảng nào để ông kêu gọi mọi người cùng hành động với ông? Chúa muốn bạn can đảm hành động ra sao khi thực hiện chương trình của Ngài?


Sau sáu năm bí mật giấu Hoàng tử bé Giô-ách, vào năm thứ bảy Thầy Tế lễ Giê-hô-gia-đa đã “làm cho mình nên mạnh,” tức là lấy lòng can đảm chống lại Nữ hoàng A-tha-li. Trước hết, ông lập giao ước với năm tướng lãnh quân đội. Sau đó, năm người này đi khắp Giu-đa tập hợp những người Lê-vi, các trưởng tộc của Ít-ra-ên, và tất cả đều kéo về Giê-ru-sa-lem. Tại đây, họ đã lập giao ước với Vua Giô-ách sắp lên ngôi trong đền thờ của Đức Chúa Trời. Ông Giê-hô-gia-đa nhắc cho họ nhớ về giao ước Đức Chúa Trời đã lập với nhà Đa-vít với niềm tin chắc Đức Chúa Trời sẽ thực hiện lời hứa của Ngài: “Này con trai của vua sẽ cai trị theo lời Đức Giê-hô-va đã phán về con cháu Đa-vít” (câu 3b). Ông muốn họ cũng bởi đức tin nơi lời hứa của Chúa mà hành động cùng ông để Đức Chúa Trời sẽ sử dụng họ thực hiện giao ước của Ngài với nhà Đa-vít.


Trong vùng Cận Đông cổ, lập giao ước với nhau là một phần của cuộc sống thời đó. Đây là thỏa thuận ràng buộc giữa hai phía với nhau bởi những lời hứa phải thực hiện để tiến tới một mục đích chung. Qua những giao ước Đức Chúa Trời đã lập với con người suốt lịch sử Ít-ra-ên như giao ước với ông Nô-ê, với tổ phụ Áp-ra-ham, với ông Môi-se, với Vua Đa-vít v.v…, Ngài đã bày tỏ chương trình cứu rỗi của Ngài cho nhân loại. Điều đặc biệt là Đấng Thành Tín luôn hoàn thành lời hứa của Ngài trong giao ước, dù con người có bất tuân hay chống nghịch Ngài.


Ngày nay, lời hứa của Đức Chúa Trời trong giao ước với Vua Đa-vít được thực hiện qua Chúa Giê-xu. Ngài chính là Chúa Cứu Thế (Công Vụ 13:23), là vị Vua mà Ngôi và Nước của Ngài sẽ được vững lập mãi mãi (II Sa-mu-ên 7:16). Nhưng từ xưa đến nay, Sa-tan luôn muốn ngăn cản chương trình cứu rỗi của Chúa, tìm mọi cách tiêu diệt dòng dõi Vua Đa-vít. Vì vậy, những người có đức tin nơi lời hứa của Chúa cũng luôn phải tiếp tục can đảm hành động. Chúa cần những người can đảm đứng lên nhắc lại lời hứa của Ngài về sự cứu rỗi dù có thể bị chống đối, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Ngài cần những người can đảm hành động, sẵn sàng ra đi làm chứng về Chúa, sẵn sàng dâng hiến cho công cuộc truyền giáo v.v… để chương trình của Chúa được thực hiện. Ngài cũng cần những người can đảm nói lên sự thật, lẽ thật theo sự dạy dỗ của Kinh Thánh để công lý của Chúa được thực hiện. Nếu Chúa đang thúc giục bạn làm điều gì, hãy lấy lòng can đảm như Thầy Tế lễ Giê-hô-gia-đa mà làm theo sự thúc giục của Ngài.


Chúa đang thúc giục bạn làm gì cho Ngài? Bạn quyết định ra sao?


Lạy Chúa, xin cho con có lòng can đảm làm theo sự thúc giục của Chúa để chương trình tốt đẹp của Ngài được thực hiện cho đời sống của con cũng như cho Hội Thánh Ngài.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

27 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page