top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

10-13 Nhà Chúa


 

Câu gốc: “Nhưng Đấng Christ thì trung tín như con trai quản trị Nhà Chúa; mà Nhà Chúa tức là chúng ta, miễn là chúng ta giữ vững vàng cho đến cuối cùng lòng tin chắc và trông cậy, là sự chúng ta lấy làm vinh hiển” (câu 6).


Câu hỏi suy ngẫm: Nhà Chúa nghĩa là gì? Vai trò của ông Môi-se và của Đấng Christ trong Nhà Chúa khác nhau ra sao? Người nhà của Chúa phải sống như thế nào?


Nhắc đến “Nhà Chúa,” nhiều người nghĩ ngay đến nhà thờ, nơi các tín hữu nhóm họp để thờ phượng Chúa. Tuy nhiên, Kinh Thánh thường dùng chữ “nhà” để nói về con người hơn là một cơ sở vật chất. Khi Vua Đa-vít bày tỏ ý định xây cho Chúa một ngôi nhà, tức đền thờ, Chúa đáp lại bằng lời hứa rằng Ngài sẽ dựng cho vua “một cái nhà,” tức là gia đình, dòng dõi của vua (xem II Sa-mu-ên 7). Đức Chúa Trời dựng nên trời đất và muôn vật nên không một tòa nhà nào có thể “chứa” được Ngài (Công Vụ 17:24), nhưng trước giả thư Hê-bơ-rơ mô tả “Nhà Chúa tức là chúng ta” (3:6). Nhà Chúa là con dân Chúa. Thật phước hạnh biết bao khi Đức Chúa Trời của toàn cõi hoàn vũ bằng lòng cư ngụ trong những người thuộc về Ngài.


Thời Cựu Ước, Nhà Chúa chính là người Ít-ra-ên, và ông Môi-se là người có một vị trí đặc biệt. Nếu người Ít-ra-ên xem luật pháp là niềm tự hào của mình thì đối với họ, lãnh tụ Môi-se cũng chính là luật pháp. Trích dẫn Dân Số Ký 12:7, trước giả thư Hê-bơ-rơ mô tả ông Môi-se “trung tín trong cả Nhà Chúa, như một kẻ tôi tớ, gọi đến làm chứng về điều ngày sau sẽ được rao giảng” (câu 5). Chức vụ của ông Môi-se, lời tiên tri của ông Môi-se, luật pháp của ông Môi-se với hệ thống thầy tế lễ và sinh tế v.v…, tất cả đều là hình bóng để ngày sau ứng nghiệm trong công tác cứu chuộc của Chúa Giê-xu. Như vậy, ông Môi-se là một đầy tớ để chuẩn bị cho Chủ trong khi Chúa Giê-xu mới là “con trai quản trị nhà Chúa” (câu 6).


Trước giả thư Hê-bơ-rơ cũng cảnh báo, “Nhà Chúa tức là chúng ta, miễn là chúng ta giữ vững vàng cho đến cuối cùng lòng tin chắc và trông cậy.” Điều này có nghĩa không phải mọi thành viên có tên trong danh sách tín hữu của Hội Thánh đều là người nhà của Chúa mà chỉ có những người giữ vững đức tin cho đến cuối cùng. Nói cách khác, chỉ những ai có đức tin thật nơi Chúa mới là người nhà của Ngài. Nhìn bề ngoài không thể nào biết ai thật lòng tin, ai chỉ theo tôn giáo, nhưng Chúa Giê-xu khẳng định “xem trái thì biết cây” (Lu-ca 6:44). Người nhà của Chúa là những người đã thật lòng ăn năn tội mình, tôn Chúa Giê-xu làm chủ trong đời sống và thể hiện những bông trái của một đời sống được tái sinh. Người nhà của Chúa là những người ý thức thân thể mình là nơi Chúa ngự và sẽ sống cuộc đời tôn vinh Ngài.


Bạn đang sống ra sao trong tư cách người nhà của Chúa?


Tạ ơn Đức Chúa Trời vì vũ trụ rộng lớn không nơi nào chứa được Ngài, nhưng qua Chúa Giê-xu, Ngài bằng lòng cư ngụ trong đời sống con. Xin Chúa Thánh Linh ban năng lực và hướng dẫn để con có thể sống xứng đáng, tôn vinh Ngài và bày tỏ những bông trái tốt đẹp qua nếp sống mỗi ngày.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

33 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page