top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

10-15 Kính sợ Chúa và tuân giữ Lời Chúa


Phục-truyền Luật-lệ Ký 17:14-20

 

Nghe Audio


Câu gốc: “Bổn ấy phải ở bên vua trọn đời, vua phải đọc ở trong, để tập biết kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, cẩn thận làm theo các lời của luật pháp ấy, và hết thảy điều răn này” (câu 19).


Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa cho người Ít-ra-ên lập một vua? Những tiêu chuẩn và phẩm chất để lập một người lên làm vua là gì? Lịch sử cho thấy các vua của Ít-ra-ên như thế nào? Bài học nhắc nhở gì cho Hội Thánh Chúa ngày nay?


Ít-ra-ên theo chế độ thần quyền, Đức Chúa Trời chọn họ và Ngài làm Vua cai trị họ, vì vậy lập một vua theo chế độ quân chủ không phải là ý của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, Chúa biết trước người Ít-ra-ên sẽ đòi một vua như các nước khác nên Ngài cho phép họ toại nguyện. Ở đây, Chúa phán dạy về những tiêu chuẩn và phẩm chất của một vị vua để chính vua và dân Chúa được phước. Thứ nhất, vua phải do Đức Chúa Trời chọn chứ không được chọn theo ý muốn hoặc cảm tình riêng của dân chúng. Thứ hai, vua phải được chọn từ giữa vòng anh em chứ không phải từ Dân Ngoại, vì vua sẽ cai trị trên tinh thần anh em. Thứ ba, không được trang bị nhiều ngựa để biểu dương sức mạnh quân sự vì dễ khiến dân Chúa lệ thuộc trở lại Ai Cập là xứ nổi tiếng về ngựa. Thứ tư, không được có nhiều vợ khiến lòng vua bị quyến dụ xa rời Chúa. Thứ năm, không tích trữ nhiều vàng bạc vì sẽ nương cậy vào vật chất. Thứ sáu là điều quan trọng nhất, vua phải giữ bản sao luật pháp bên mình, đọc và suy ngẫm ngày đêm để học tập kính sợ Chúa và cẩn thận làm theo Lời Chúa.


Đức Chúa Trời yêu thương dân Ngài nên đã phán dạy trước mọi điều. Sau khi ông Sa-mu-ên già yếu, dân Chúa đã đòi một vua như các dân tộc khác (I Sa-mu-ên 8:1-22). Sau đó, hầu hết các vua trong lịch sử Ít-ra-ên đã vi phạm những điều Chúa cấm. Vua Sa-lô-môn có rất nhiều ngựa, phi tần, và vàng bạc… Các vua kế tiếp phần lớn đã bắt chước theo thế gian, bất tuân Lời Chúa dạy, không lấy luật pháp Chúa làm nền tảng cai trị đất nước, nên đã để lại những hậu quả nặng nề cho dân Chúa.


Bản chất tội lỗi khiến con người thích bắt chước thế gian hơn tin cậy vâng lời Chúa. Để thoát khỏi những ràng buộc của thế gian thì Lời Đức Chúa Trời phải là khuôn vàng thước ngọc cho người lãnh đạo cũng như cho toàn thể con dân Chúa như Lời Chúa dạy ông Giô-suê: “Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước” (Giô-suê 1:8). Lãnh đạo Hội Thánh không được xa rời Lời Chúa, không nương cậy vào sức mạnh của quyền lực, của tiền bạc vật chất. Cần nuôi dưỡng tinh thần kính sợ Chúa và vâng giữ Lời Chúa trọn đời để có thể dẫn dắt dân Chúa vào đồng cỏ xanh tươi, mé nước bình tịnh.


Bạn bày tỏ lòng kính sợ Chúa và tuân giữ Lời Chúa như thế nào?


Lạy Chúa, Ngài là Đấng vượt trên các thần của thế gian. Xin dạy con chỉ nương cậy nơi Chúa và Lời Chúa mỗi ngày để con luôn được phước hạnh của sự vâng lời.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

18 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page