top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

10-16 Cố ý phạm tội


Hê-bơ-rơ 10:26-31

 

Nghe Audio


Câu gốc: “Vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi, mà lại cố ý phạm tội, thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa” (Hê-bơ-rơ 10:26).


Câu hỏi suy ngẫm: “Cố ý phạm tội” trong câu 26 chỉ về điều gì? Số phận của người như vậy sẽ ra sao? Bạn có thái độ thế nào trước lẽ thật này?


Có bao giờ bạn nói dối chưa? Khi nói dối, bạn chỉ vô tình hay chủ tâm suy nghĩ rồi mới nói ra? Nếu vậy thì phải chăng bạn đã “cố ý phạm tội” và sẽ chịu hình phạt kinh khiếp nơi hỏa ngục? Thật ra Kinh Thánh không nói rằng một Cơ Đốc nhân vì có những lúc yếu đuối phạm tội mà chịu hình phạt kinh khiếp nơi hỏa ngục. Trước giả mô tả người “cố ý phạm tội” là người đang “giày đạp Con Đức Chúa Trời, coi huyết của giao ước, tức là huyết mà mình nhờ nên thánh, là ô uế, lại khinh lờn Đức Thánh Linh ban ơn” (câu 29). Như vậy, “cố ý phạm tội” không đơn thuần là một hành vi mà là cả hệ thống đức tin và lối sống của một người.


Một số người hiểu “cố ý phạm tội” chỉ về người đã tin Chúa rồi nhưng đến một thời điểm lại chối bỏ “lẽ thật,” nói rõ hơn là từ bỏ đức tin. Một số khác hiểu rằng “cố ý phạm tội” là liên tục sống trong tội lỗi, không thể hiện bông trái của một người có đức tin thật. Những người này đã nhận biết chân lý, Lời Chúa dạy, nhưng họ không hề tin Chúa từ ban đầu, dù trên danh nghĩa là một thuộc viên của Hội Thánh. Dù hiểu theo cách nào thì cũng có thể mô tả những người “cố ý phạm tội” trong lời cảnh báo ở đây là người bội đạo, cố tình khước từ hoặc không thật sự nhận lấy đạo sự sống. Số phận của họ là “không còn có tế lễ chuộc tội nữa, nhưng chỉ có sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét, và lửa hừng sẽ đốt cháy kẻ bội nghịch mà thôi” (câu 26a-27).


Dù đã thật lòng tin Chúa nhưng chúng ta đang ở trong xác thịt yếu đuối, sống giữa thế giới sa ngã nên khó tránh khỏi những lúc lầm lỡ, phạm tội. Tuy nhiên, người thật sự tin Chúa sẽ được Đức Thánh Linh cáo trách để có thể ăn năn. Nếu vẫn còn bướng bỉnh, đôi khi Chúa sẽ kỷ luật bằng những “biện pháp mạnh” để người đó quay đầu. Trong khi đó người đã bội đạo thì vô phương cứu chữa.


Cơ Đốc nhân phải đọc lời cảnh báo này với sự xét mình như Sứ đồ Phao-lô dạy, “Chính anh em hãy tự xét để xem mình có đức tin chăng” (II Cô-rinh-tô 13:5a). Sống đức tin giữa đời sẽ phải đối diện với những bức hại của kẻ thù, cám dỗ của thế gian, quyến dụ của tà giáo, và cả bản tính xác thịt yếu đuối bên trong. Vậy nên phải luôn nhờ ơn Chúa để gìn giữ đức tin, gắn chặt trong Hội Thánh của Ngài để cùng nâng đỡ, khích lệ nhau trên hành trình về Thiên Quốc.


Bạn làm gì để gìn giữ đức tin, trung tín cho đến chết?


Tạ ơn Chúa cho con nhận biết lẽ thật, được có đức tin nơi Ngài, ở trong giao ước mới, được thanh tẩy bởi máu Chiên Con. Xin giữ con khỏi hiểm họa của sự bội đạo. Nguyện Đức Thánh Linh đổi mới lòng con mỗi ngày để những bông trái của sự cứu rỗi cứ bày tỏ không ngừng.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

10 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page