top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

10-20 Đem việc mình tỏ cùng Ngài


 

Câu gốc: “Nhưng, lạy Đức Giê-hô-va Vạn Quân! Ngài là Đấng thử người công bình, xem thấu trong lòng trong trí, xin cho tôi thấy Ngài báo thù họ, vì tôi đã đem việc mình tỏ cùng Ngài” (câu 12).


Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giê-rê-mi đã kinh nghiệm về Đức Giê-hô-va như thế nào? Kinh nghiệm về Chúa của ông đã giúp ông có quyết định gì? Khi gặp những hoàn cảnh khó khăn, bạn thường giãi bày việc của mình với ai?


Những lời của Tiên tri Giê-rê-mi thưa cùng Đức Giê-hô-va trong câu 11 và 12 cho thấy về một nhóm người đang chống đối và vu cáo ông, và trong nhận định của ông, họ là những người hành động dại dột, “ăn ở chẳng khôn.” Còn ông, ông không cảm thấy cô đơn vì Đấng đang ở với ông chính là Đức Giê-hô-va Vạn Quân, Ngài như một chiến sĩ oai hùng đáng sợ (câu 11), và Ngài còn là Đấng dò xét, xem thấu trong trí để biết được đường lối của người công bình (câu 12). Ông ca ngợi Đức Giê-hô-va vì Ngài sẵn sàng giải cứu linh hồn những người nghèo khó khỏi tay những người ác (câu 13). Lời tuyên xưng về Đức Giê-hô-va Vạn Quân, cũng chính là lời xưng nhận về uy quyền tối cao của Ngài, là Đấng duy nhất xứng đáng nhận sự tôn vinh. Chính vì thế, Tiên tri Giê-rê-mi đã có một quyết định rất đúng đắn khi ông đem hết mọi nan đề của mình giãi bày với Chúa, và chỉ duy Ngài có đủ năng quyền để ban cho ông sự giải cứu.


Tiên tri Giê-rê-mi đã mạnh mẽ xin Đức Giê-hô-va cho ông thấy sự báo thù Ngài dành cho những người đã mưu nghịch cùng ông, toan hại đến cả mạng sống của ông. Ông nêu ra lý do để chứng tỏ ông xứng đáng nhận lãnh được lời thỉnh cầu đó là vì ông đã trình bày hết việc của ông cho Chúa, và ông khẳng định Đức Chúa Trời là Đấng biết rõ sự công chính của ông, vì chính Ngài đã dò xét trong lòng và xem thấu trong trí của ông.


Giống với Tiên tri Giê-rê-mi, lắm lúc chúng ta cũng phải đối diện với những sự kinh hãi, nhưng nhiều khi chúng ta lại không có quyết định giống với Tiên tri

Giê-rê-mi là “đem việc mình tỏ cùng Ngài,” mà chúng ta tự mình tìm kiếm những thế lực ủng hộ khác ngoài Đức Chúa Trời, và thay vì bày tỏ những nan đề, những nỗi oan ức lên cùng Đức Chúa Trời thì chúng ta lại chạy đến với những người có thế lực để giãi bày với mong muốn nhận được sự ủng hộ. Những lúc ấy chúng ta quên mất rằng Đấng duy nhất có đủ năng quyền giải cứu chúng ta không ai khác ngoài Đức Chúa Trời. Chạy đến với con người, tỏ việc mình với con người nhiều khi khiến chúng ta phải mang thêm những gánh nặng ưu phiền. Lời Chúa Giê-xu khuyên mời mỗi chúng ta “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ” (Ma-thi-ơ 11:28).


Bạn đã từng kinh nghiệm sự yên nghỉ khi trao phó những mệt mỏi và gánh nặng của mình cho Chúa chưa?


Tạ ơn Chúa là Đấng dò xét trong lòng và xem thấu trong trí của con. Con vui mừng vì tin rằng Ngài luôn thấu hiểu những hoàn cảnh con đang đối diện, xin giúp con luôn đến với Chúa, giãi bày mọi việc con cho Ngài để được Ngài cứu giúp.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

34 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page