top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

10-21 Đấng Christ là trái đầu mùa


I Cô-rinh-tô 15:20-23

 

Nghe Audio


Câu gốc: “Như trong A-đam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại, nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình: Đấng Christ là trái đầu mùa; rồi tới ngày Đấng Christ đến, những kẻ thuộc về Ngài sẽ sống lại” (câu 22-23).


Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Sứ đồ Phao-lô giới thiệu Đấng Christ là trái đầu mùa của những người ngủ? “Trong Đấng Christ” và “trong A-đam” có nghĩa là gì? Kết quả khác nhau ra sao? Bằng chứng nào cho thấy bạn đang ở trong Đấng Christ?


Trái đầu mùa là hoa lợi đầu tiên của mùa gặt và những hoa lợi này được người Do Thái trung tín đem đến đền thờ để dâng lên làm của lễ cho Đức Chúa Trời theo luật định sau khi đã vào Đất Hứa (Lê-vi Ký 23:9-14). Trong ý nghĩa đó, Sứ đồ Phao-lô giới thiệu về Đấng Christ—Ngài chính là “trái đầu mùa của những kẻ ngủ” (câu 20), và ai ở trong Đấng Christ thì khi “ngày Đấng Christ đến” mọi người sẽ được sống lại theo thứ tự, trong chuỗi thứ tự đó thì trước hết là Đấng Christ. Lịch sử nhân loại cho chúng ta biết vì ông A-đam phạm tội chống nghịch Đức Chúa Trời, và một trong những hình phạt của tội lỗi ấy là sự chết thuộc thể. Hậu tự của ông A-đam vì qua mối liên hệ huyết thống với ông nên cũng đồng chịu hậu quả ấy, “trong A-đam mọi người đều chết” (câu 21a, 22a). Đấng Christ không phải là người đầu tiên sống lại trong lịch sử nhân loại, cụ thể trong Kinh Thánh chúng ta biết ông La-xa-rơ (Giăng 11:1-44), con gái của ông cai nhà hội Giai-ru (Lu-ca 8:40-42, 49-56) v.v… cũng đã sống lại trước đó, nhưng sau một thời gian họ sẽ phải chết. Nhưng điều quan trọng là khi Đấng Christ đã sống lại thì Ngài không phải chết một lần nào nữa, và quan trọng hơn là sự sống lại của Ngài đem đến sự sống và sự sống đời đời cho những ai ở trong Ngài, là những người được liên hiệp với Đấng Christ trong dòng huyết cứu chuộc của Ngài (I Cô-rinh-tô 6:17).


Lựa chọn đối tượng để thuộc về cho chúng ta kết quả rất khác nhau. Chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời vì ân sủng kỳ diệu, quý báu Ngài ban cho những người tin nhận Đức Chúa Giê-xu Christ được trở nên con cái của Đức Chúa Trời (Giăng 3:16), và trong dòng huyết thiêng liêng mầu nhiệm ấy chúng ta được kết hiệp với Đấng Christ để sẽ được sống lại trong ngày Đấng Christ tái lâm.


Tuy nhiên, mỗi chúng ta cần ghi nhớ là chúng ta hoặc thuộc về Đấng Christ hoặc thuộc về một đối tượng nào khác mà thôi. Hoàn toàn không thể chọn vừa thuộc về Đấng Christ lại vừa dùng thân thể liên hiệp với đời sống ô uế, tội lỗi. Khi chúng ta đã thuộc về Đấng Christ, hãy sống nên thánh mỗi ngày để luôn kết quả cho Chúa.


Bạn có đang ở trong Đấng Christ không?


Cảm tạ Chúa vì sự phục sinh của Ngài đem đến sự sống lại vui mừng, vinh quang cho những người thuộc về Ngài, xin giúp con luôn ở trong Ngài để nhận hưởng điều tốt lành này, và tiếp tục nhận năng lực để sống kết quả cho Ngài luôn.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

46 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page