top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

10-22 Cùng đau đớn, cùng vui mừng


 

Câu gốc: “Lại, trong các chi thể, khi có một cái nào chịu đau đớn, thì các cái khác đều cùng chịu; và khi một cái nào được tôn trọng, thì các cái khác đều cùng vui mừng” (câu 26).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô dạy thế nào về việc các chi thể “đồng lo tưởng đến nhau”? Chúa Giê-xu và Sứ đồ Phao-lô đã nêu gương sống cùng đau đớn, cùng vui mừng như thế nào? Làm thế nào Cơ Đốc nhân có thể cùng vui mừng khi chi thể khác được tôn trọng?


Sứ đồ Phao-lô cho biết biểu hiện cụ thể của việc các chi thể đồng lo tưởng đến nhau là khi một chi thể nào trong thân chịu đau đớn, các chi thể khác cũng cùng đau, và khi một chi thể nào được tôn trọng thì sự vui mừng cũng thể hiện trong cả thân thể. Đây là biểu hiện tất yếu của mối liên hệ giữa các chi thể trong thân thể vật lý, và là điều cần thiết phải có trong mối liên hệ thuộc linh giữa các chi thể trong thân Đấng Christ, tức là mối liên hệ giữa các tín hữu trong gia đình của Đức Chúa Trời.


Chúa Giê-xu đã nêu gương về đời sống với tinh thần vui với người vui, khóc với người khóc: Ngài cùng đến chung vui trong đám cưới tại Ca-na (Giăng 2:1-11). Ngài cũng trải qua nhiều dặm đường và sẵn sàng đối diện với mọi chống đối để đến an ủi hai chị em Ma-thê và Ma-ri trong tang chế (Giăng 11:1-46). Sứ đồ Phao-lô đã thể hiện tinh thần vui mừng cảm tạ Chúa khi nghe các tín hữu tại Cô-lô-se đầy dẫy tình yêu thương, đức tin và sự trông cậy (Cô-lô-se 1:3-5).


Trong thực tế, cùng chia sẻ nỗi đau đớn với anh chị em mình, thiết nghĩ chúng ta có thể thực hiện dễ dàng, vì không ai dửng dưng trước nỗi đau của người khác. Tuy nhiên cùng vui mừng khi anh chị em mình được tôn trọng đôi khi cũng không dễ thực hiện. Chúng ta phải khách quan và chân thành nhìn nhận rằng khi bày tỏ sự tôn trọng với anh chị em khác trong Hội Thánh mà không phải là chúng ta, thì theo tình cảm tự nhiên, tinh thần ích kỷ của con người cũ bên trong mỗi chúng ta sẽ nổi dậy khiến chúng ta ít nhiều nảy sinh lòng ganh tị, vì vậy dễ lắm chúng ta khó cảm thấy thật lòng cùng vui với người khác khi thấy họ được tôn trọng.

Chúa muốn chúng ta cùng vui mừng khi thấy “chi thể khác được tôn trọng” vì chúng ta là chi thể của một thân, sự đau đớn hay tôn trọng của một chi thể luôn ảnh hưởng đến cả thân thể. Vì vậy, cùng đau đớn, cùng vui mừng phải là điều tất yếu khi chúng ta thật sự là chi thể trong thân. Khi sống trong mối liên hệ chi thể trong một thân thì chúng ta mới có thể cùng đau đớn, cùng vui mừng với nhau trong gia đình của Đức Chúa Trời một cách tự nhiên.


Bạn có dễ dàng cùng vui mừng khi anh chị em mình được tôn trọng không?


Tạ ơn Chúa luôn nhắc nhở con phải có trách nhiệm quan tâm nhau qua việc cùng chia sẻ đau đớn và vui mừng trong những thành quả của anh chị em con. Xin giúp con có được năng lực từ Chúa để đắc thắng tính ích kỷ, cùng chia sẻ nỗi đau, cùng vui mừng với nhau trong gia đình Đức Chúa Trời.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

38 views0 comments

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page