top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

10-23 Đấng chủ tể trên trời


 

Câu gốc: “Khi muôn vật đã phục Ngài, thì bấy giờ chính mình Con sẽ phục Đấng đã làm cho muôn vật phục mình, hầu cho Đức Chúa Trời làm muôn sự trong muôn sự” (câu 28).


Câu hỏi suy ngẫm: Vào thời điểm nào muôn vật đều phục dưới quyền cai trị của Đức Chúa Trời? Thời điểm Đức Chúa Giê-xu trao mọi thẩm quyền và quy phục Đức Chúa Trời mang ý nghĩa gì? Bạn trông mong điều gì trong ngày muôn vật đều phục Đức Chúa Trời?


Khi Chúa Giê-xu chiến thắng “mọi đế quốc, mọi quyền cai trị, và mọi thế lực,” tiến đến chiến thắng cuối cùng là hủy diệt sự chết (câu 24-26) thì Ngài hoàn tất mọi công tác Cha giao, lúc đó Chúa Giê-xu sẽ trao thẩm quyền lại trong tay Đức Chúa Trời là Đấng đã ban mọi quyền phép trên trời và dưới đất cho Ngài (Ma-thi-ơ 28:18). Đây là thời điểm muôn vật đều phục dưới quyền cai trị của Đức Chúa Trời.


Sứ đồ Phao-lô cho biết: “Khi muôn vật đã qui phục Ngài thì bấy giờ chính Ngài là Con cũng qui phục Đấng đã làm cho muôn vật phục mình, để Đức Chúa Trời thực hiện mọi sự trong mọi người” (câu 28 BTTHĐ). Thời điểm Chúa Giê-xu trao quyền bính Nước Ngài trong tay Đức Chúa Trời và qui phục Đức Chúa Cha không mang ý nghĩa Chúa Giê-xu có thẩm quyền kém hơn Đức Chúa Trời. Nhưng đây là sự bày tỏ thời điểm toàn thắng của Đức Chúa Con khi đã hoàn thành trọng trách Đức Chúa Cha giao phó cho Ngài. Chính thời điểm ấy, Chúa Giê-xu Christ sẽ cùng trị vì với Đức Chúa Cha trong Nước Thiên Đàng đời đời vinh quang, lúc ấy chỉ còn duy nhất một quyền bính, một thế lực, một sự cai trị duy nhất mà Đấng nắm trọn uy quyền chính là Đức Chúa Trời, Đấng “làm muôn sự trong muôn sự.”


Hiện nay, những người tin nhận Chúa Giê-xu Christ cũng được kêu gọi đóng đinh cái tôi trên thập tự giá và trao quyền tể trị đời sống của mình cho Đức Chúa Trời để từng bước kinh nghiệm phước hạnh dư đầy khi sống dưới quyền cai trị của Chúa. Dù vậy, sống giữa thế gian cũng có những khoảnh khắc chúng ta phải tranh chiến với thế lực thù nghịch để có thể hoàn toàn qui phục thẩm quyền của Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 6:10-18). Nhưng đến ngày chung cuộc, khi muôn vật đều qui phục Đức Chúa Trời (câu 28) thì chúng ta được hoàn toàn tự do để sống thuận phục uy quyền của Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn và kinh nghiệm được đời sống phước hạnh dư dật trong Vương Quốc của Vua Bình An và Công Bình.


Một lần nữa chúng ta được nhắc nhở đang khi trông mong ngày vinh quang, Ngày Đức Chúa Trời nắm quyền tể trị trên toàn cõi vũ trụ mau đến thì phải nhìn thấy biết bao người đang rên xiết dưới ách thống trị của Sa-tan và các thế lực của nó để làm tròn sứ mệnh Chúa Giê-xu giao trước khi Ngài thăng thiên.


Bạn có đang trông mong ngày Đức Chúa Trời toàn quyền cai trị không?


Lạy Đức Chúa Trời Quyền Uy Tối Cao! Con vui mừng và trông chờ ngày vinh quang phước hạnh khi muôn vật đều quy phục Đức Chúa Trời. Cầu xin Chúa ban năng lực và cho con có lòng sốt sắng làm chứng nhân cho Chúa để có thật nhiều người được nghe biết và tin nhận ơn cứu rỗi của Ngài.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

37 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page