top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

10-25 bày tỏ lòng thương xót


Ma-thi-ơ 14:34-36

 

Nghe Audio


Câu gốc: “Người xứ đó nhận biết Ngài, thì sai người báo tin cho khắp các miền xung quanh, và họ đem các kẻ bệnh đến cùng Ngài, xin chỉ cho rờ đến viền áo mà thôi; vậy, ai rờ đến cũng đều được lành bệnh cả” (câu 35-36).


Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi Chúa lên thuyền cùng các môn đệ, Ngài đến vùng đất nào? Điều gì xảy ra tại đây? Tại sao Chúa Giê-xu lại chữa lành cho họ? Bạn học được bài học nào từ Chúa Cứu Thế của mình?


Sau khi Chúa Giê-xu cùng ông Phi-e-rơ lên thuyền, Ngài đi qua bờ bên kia, đến xứ Ghê-nê-xa-rết. Vùng đất này là một đồng bằng nhỏ về phía tây biển Ga-li-lê, là vùng đất có nước đầy đủ nên cây cỏ tốt tươi, nông nghiệp phát triển, rất thích hợp để Chúa Giê-xu và các môn đệ nghỉ ngơi. Tuy nhiên, “Người xứ đó nhận biết Ngài” (câu 35a). Điều này cho thấy danh tiếng của Chúa Giê-xu đã vang ra khắp vùng Ga-li-lê, họ cũng đã biết và tin tưởng vào quyền năng của Chúa chữa lành tất cả bệnh tật, vì vậy khi được người Ghê-nê-xa-rết báo tin thì “họ đem các kẻ bệnh đến cùng Ngài” với hy vọng những người bệnh này sẽ được Chúa chữa lành. Đức tin vào sự chữa lành của họ mạnh mẽ đến mức họ “xin chỉ cho rờ đến viền áo mà thôi” cũng sẽ được lành. Dân chúng ở đây nhận biết Chúa là bác sĩ đại tài có quyền năng chữa lành mọi căn bệnh thuộc thể để sống thêm được một số năm trên đất, nhưng họ chưa biết Chúa Giê-xu là Đấng chữa lành căn bệnh tâm linh và ban cho họ sự sống đời đời trên thiên đàng.


Tuy vậy, “...ai rờ đến cũng đều được lành bệnh cả.” Tại sao Chúa lại chữa lành cho những người đó khi họ chỉ đến với Ngài để được chữa lành thân xác, tìm cách rờ đến gấu áo Ngài chỉ để được lành bệnh mà thôi? Chúng ta nhận ra rằng, dù suy nghĩ và động cơ của họ có thể là gì đi nữa, thì Chúa Giê-xu vẫn thể hiện lòng thương xót của Ngài qua việc cho họ được lành bệnh. Ngài ban sự chữa lành thuộc thể trước và sau đó Ngài sẽ giới thiệu Bánh Hằng Sống cho họ. Phúc Âm Giăng cho biết, “Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Ta là bánh của sự sống; ai đến cùng Ta chẳng hề đói và ai tin Ta chẳng hề khát” (Giăng 6:35).


Ngày nay, cũng có một số người tìm đến với nhà thờ chỉ vì nhu cầu vật chất và thể xác, nhưng học theo gương Chúa Giê-xu, chúng ta không thờ ơ, vô tâm mà cần phải bày tỏ lòng thương xót cụ thể qua việc giúp đỡ các nhu cầu cần thiết cho họ trong khả năng. Tình yêu thương cần thể hiện bằng hành động chứ không chỉ bằng lời nói suông, nhưng đừng quên điều quan trọng nhất là giúp cho họ nhận biết sự ban cho của Đức Chúa Trời để nhận được sự sống đời đời khi họ đặt đức tin nơi sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu.


Bạn có bày tỏ lòng thương xót qua sự giúp đỡ về thuộc thể cũng như thuộc linh cho người khác không?


Lay Chúa, xin giúp con không thờ ơ, vô tâm trước những nhu cầu của những người chung quanh. Xin giúp con bày tỏ lòng thương xót với những người khó khăn, thiếu thốn, bệnh tật để qua đó con có thể giới thiệu về Đấng Cứu Chuộc cho họ.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

25 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page