top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

10-26 Điều kiện để giữ được hòa bình


 

Câu gốc: “Chúng toan ước nhau hết lòng hết ý tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình” (câu 12).


Câu hỏi suy ngẫm: Người Giu-đa nhóm hiệp tại Giê-ru-sa-lem để làm gì? Họ làm việc này với thái độ như thế nào? Kết quả họ nhận được là gì? Bạn đang tìm kiếm Chúa hời hợt, thụ động hay hết lòng, hết ý?


Sau khi nghe những lời của Tiên tri A-xa-ria, dù không nhận được một mệnh lệnh cụ thể nào, Vua A-sa cũng vẫn thực hiện cải cách tôn giáo toàn diện. Vua dẹp bỏ những “thần tượng gớm ghiếc” ra khỏi toàn lãnh thổ của mình; tu bổ bàn thờ của Đức Giê-hô-va; và kêu gọi toàn dân tái lập giao ước với Chúa, được tổ chức tại Giê-ru-sa-lem.


Giao ước Ít-ra-ên đã lập với Đức Chúa Trời tại núi Si-na-i đã được dân Chúa tái kết ước nhiều lần khi thấy có nhu cầu muốn làm mới lại sự kết ước với Chúa (Phục-truyền Luật-lệ Ký 29:1-29; Giô-suê 8:30-35). Người Giu-đa đã buông mình vào sự thờ hình tượng trong một thời gian dài, họ lơ là và không hết lòng thờ phượng Chúa. Nhận biết nhu cầu thuộc linh của dân chúng là phải tìm kiếm Chúa hết lòng, hết ý nên sau khi nghe sự dạy dỗ của Tiên tri A-xa-ria, Vua A-sa đã cho toàn dân tái lập giao ước với Chúa. Trong sự nhóm hiệp này, họ kết ước sẽ hết lòng, hết ý tìm kiếm Chúa. Sự tìm kiếm Chúa này là triệt để vì hễ ai không tìm kiếm Chúa thì sẽ bị xử tử bất luận nam nữ, già trẻ, bởi vì người từ chối tìm kiếm Chúa là người vẫn muốn tiếp tục thờ hình tượng hoặc thể hiện sự chống đối Chúa.


Dân chúng lớn tiếng cất cao lời thề cùng Đức Giê-hô-va. Đối với người Do Thái ngày xưa, một giao ước thường đi đôi với lời thề (Nê-hê-mi 10:28-39; I Sử Ký 16:15-17). “Cả Giu-đa” đều vui mừng vì họ đã hết lòng thề nguyện và hết ý tìm cầu Chúa. Điều này cũng cho thấy mọi người ai cũng vui vẻ bước vào sự kết ước mới. Kết quả là họ thật sự gặp được Chúa và Ngài ban cho họ bình an bốn phía (câu 19).


Chúng ta cũng có một đời sống không hoàn hảo, một đời sống vẫn còn những thần tượng của riêng mình, vẫn còn nuôi dưỡng những ham muốn, thú vui của thế gian này, vì vậy đời sống chúng ta thường thiếu mất bình an (Rô-ma 8:6). Hôm nay là lúc để mỗi chúng ta dừng lại, chân thành xét xem có lãnh vực nào trong đời sống mình còn chưa hết lòng, hết sức, hết ý với Chúa, thiếu sự vâng lời và chưa yêu mến Chúa trọn vẹn. Xin Chúa cho chúng ta quyết tâm tái kết ước với Chúa bằng cách phá bỏ tất cả nơi cao, những thần tượng nào còn tồn tại trong đời sống mình và hứa với Chúa sẽ hết lòng, hết ý tìm cầu Ngài. Chắc chắn chúng ta sẽ gặp được Chúa, được Ngài ban phước, ban bình an.


Bạn thấy đời sống mình còn có những thần tượng nào? Bạn có hết lòng hết ý tìm kiếm Chúa chưa?


Lạy Chúa, xin giúp con nhận biết và quyết tâm phá bỏ những nơi cao, những thần tượng của lòng con. Xin giúp con có đời sống hết lòng hết ý tìm kiếm, thờ phượng Chúa, vâng lời và phục vụ Ngài, sẵn sàng làm bất cứ điều gì Ngài muốn.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

24 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page