top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

10-26 Thái độ khi gặp hoạn nạn, thử thách


 

Câu gốc: “Và nhược bằng dân sự Ta, là dân gọi bằng Danh Ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt Ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì Ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ” (câu 14).


Câu hỏi suy ngẫm: Chúa hiện ra với Vua Sa-lô-môn vào thời điểm nào? Ngài phán gì với ông? Vì sao sẽ có thiên tai, hoạn nạn xảy ra? Chúa muốn dân Ngài phải có thái độ nào để được giải cứu? Bạn cần làm gì để nhận được lời hứa của Chúa về sự tha thứ và giải cứu khi gặp hoạn nạn, thử thách?


Sau khi Vua Sa-lô-môn đã xây dựng xong đền thờ và làm lễ cung hiến một cách trọng thể thì Chúa hiện ra với ông. Đây là lần thứ hai Chúa hiện đến với Vua Sa-lô-môn trong ban đêm (II Sử-ký 1:7). Ngài phán, Ngài đã nghe lời cầu nguyện của ông và chọn đền thờ này làm nơi dâng sinh tế. Đức Chúa Trời toàn tri, công bình, và thánh khiết biết rằng một ngày nào đó dân Chúa sẽ phạm tội khiến Ngài cho phép các thiên tai như hạn hán, cào cào phá hoại, ôn dịch xảy ra để khiến họ ăn năn. Nhưng Ngài cũng là một Đức Chúa Trời đầy ân sủng, sẵn sàng tha thứ, cứu khỏi tai vạ. Do đó, dù có bất cứ tai ương nào sẽ xảy ra thì những người thuộc về Ngài phải biết rằng Đức Chúa Trời luôn yêu thương dân Ngài và họ luôn có niềm hy vọng.


Vì yêu thương những người được gọi bằng Danh Ngài, Đức Chúa Trời đã chọn đền thờ ở Giê-ru-sa-lem mới xây xong này làm “nhà tế lễ” để Ngài hiện diện giữa họ và họ được gặp gỡ Ngài. Khi đó, nếu dân Chúa nhận biết tội lỗi, hạ mình xuống, ý thức mình cần có Chúa và hết lòng vâng phục Ngài, cầu xin sự giải cứu của Ngài, thì bấy giờ mắt của Đức Chúa Trời sẽ “đoái xem,” tai Ngài sẽ “lắng nghe” lời cầu nguyện của họ dâng lên tại đền thờ, tha thứ tội lỗi họ và chữa lành đất nước họ (câu 14-15). Vì chính đền thờ này là nơi Ngài đã chọn và làm cho nên thánh, để cho Danh Ngài ngự tại đó đời đời và mắt cùng lòng Ngài cũng sẽ ở đó mãi mãi (câu 16).


Cảm tạ Chúa vì lời hứa về sự tha thứ, giải cứu của Ngài, về sự dõi xem, lắng nghe và yêu thương “luôn luôn” của Chúa dành cho những người thuộc về Ngài. Cơ Đốc nhân ngày nay cũng như dân Chúa ngày trước, “là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời” (I Phi-e-rơ 2:9), nên chúng ta cũng sẽ nhận được lời hứa của Chúa về sự tha thứ và giải cứu khi gặp hoạn nạn, thử thách nếu chúng ta biết “hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt Ngài và trở lại, bỏ con đường tà.” Đó là thái độ cần phải có khi đối diện với hoạn nạn, thử thách trong đời sống theo Chúa.


Khi gặp hoạn nạn, khó khăn, thử thách, bạn oán trách Chúa hay “hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm” mặt Ngài và ăn năn, từ bỏ tội lỗi của mình?


Lạy Chúa, xin cho con trước hết biết hạ mình xuống, ăn năn, cầu xin sự tha thứ và giải cứu của Chúa trong hoạn nạn, khó khăn thay vì oán trách hay thiếu lòng tin cậy nơi Ngài.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

34 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page