top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

10-27 Vâng lời hay không vâng lời


 

Câu gốc: “Nếu các ngươi sẵn lòng vâng lời, sẽ ăn được sản vật tốt nhất của đất. Nhược bằng các ngươi chẳng khứng và bạn nghịch, sẽ bị nuốt bởi gươm; vì miệng Đức Giê-hô-va đã phán” (Ê-sai 1:19-20).


Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời phán bảo điều gì và với ai trong phân đoạn Kinh Thánh này? Lời phán của Chúa cho thấy điều gì được Ngài xem trọng? Những lần không vâng lời Chúa bạn đã nhận sự sửa phạt ra sao?


Sau khi phán với Vua Sa-lô-môn về việc chọn đền thờ ở Giê-ru-sa-lem để Danh Ngài ngự ở đó mãi mãi thì Đức Chúa Trời đã ban Lời dạy dỗ trước hết dành cho Vua Sa-lô-môn, và sau đó là cho dân chúng. Chúa ban cho Vua Sa-lô-môn một điều kiện: nếu vâng lời và trung tín với Ngài thì ngôi vua và dòng dõi của ông sẽ được bền vững. Sau đó Chúa cũng phán với dân Ngài một điều kiện: nếu họ không vâng theo luật pháp của Chúa mà phạm tội thờ thần tượng thì họ sẽ không còn được ở tại đất Ngài đã ban cho họ và Ngài cũng sẽ từ bỏ đền thờ đã được biệt riêng cho Danh Ngài. Đức Chúa Trời đã ban phước và làm cho đền thờ ở Giê-ru-sa-lem đầy dẫy vinh quang của Ngài, nhưng Ngài không hứa sẽ luôn ban phước vô điều kiện cho đền thờ, cho ngôi vua của ông Sa-lô-môn và cho dân Chúa. Đức Chúa Trời chỉ ban phước khi họ biết vâng lời Ngài.


Nhìn lại lịch sử người Ít-ra-ên thì rõ ràng những điều Chúa đang phán dạy ở đây chỉ là lặp lại những điều Ngài đã dùng ông Môi-se phán với họ từ trước trong Phục-truyền Luật-lệ Ký 28:1-2, “Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi…, cẩn thận làm theo mọi điều răn của Ngài,… mọi phước lành sẽ giáng xuống trên mình ngươi.” Bên cạnh đó, Chúa cũng phán rằng, “Nhưng nếu ngươi… không cẩn thận làm theo các điều răn và luật pháp của Ngài…, mọi sự rủa sả sẽ giáng xuống trên mình ngươi…” (câu 15).


Qua những lời phán dạy này, chúng ta thấy Đức Chúa Trời luôn xem trọng sự vâng lời. Thế nhưng biết bao lần dân Chúa đã phạm tội cùng Ngài, hậu quả là họ bị lưu đày và đền thờ ở Giê-ru-sa-lem đã bị hủy phá. Có thể nói rằng chương Kinh Thánh của sách II Sử-ký này cũng là lời giải thích lý do sau này người Ít-ra-ên phải bị “rứt nhổ” khỏi quê hương của họ và đền thờ ở Giê-ru-sa-lem không còn phản ánh được vinh quang của Chúa mà lại bị hủy phá vào năm 586 T.C. (câu 20).


Người biết vâng lời nhận được những kết quả phước hạnh là rất hiển nhiên. Còn sự không vâng lời bao giờ cũng đem lại những hậu quả thảm hại. Thế nhưng từ xưa đến nay nhiều người vẫn thường chọn không vâng lời. Ông A-đam và bà Ê-va cũng vì không vâng lời mà gánh lấy sự chết cho chính mình (Sáng-thế Ký 2:17). Bởi sự không vâng lời, ông bà đã đem lại sự chết thuộc thể lẫn thuộc linh cho loài người, khiến cho con người phải xa cách Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho chúng ta luôn vâng lời Chúa dạy để nhận lãnh phước hạnh Chúa ban.


Bạn đang lựa chọn điều gì? Vâng lời Chúa hay không vâng lời?


Lạy Chúa, xin cho con luôn biết nhờ cậy Chúa để chọn vâng lời Ngài hầu cho đời sống con được đầy dẫy ơn phước từ Ngài ban cho.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

52 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page