top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

10-28 Thanh lọc tuyển dân


 

Câu gốc: “Ai thuộc về Đức Giê-hô-va hãy đến cùng ta đây! Hết thảy người Lê-vi đều nhóm lại gần bên người” (câu 26b).


Câu hỏi suy ngẫm: Sự thanh lọc tuyển dân diễn ra như thế nào? Số người bị giết trong đợt thanh lọc này là ai? Sự kiện này cho biết gì về tội thờ thần tượng? Bạn có quyết định gì qua bài học này?


Sau khi nghiền nát tượng bò con vàng thành bụi, rải xuống sông và bắt dân chúng uống, ông Môi-se thấy dân Chúa buông tuồng khiến họ đã trở thành trò cười trước mặt kẻ thù, bị sỉ nhục giữa các Dân Ngoại, nên ông đứng trước trại quân tuyên bố, “Ai thuộc về Đức Giê-hô-va hãy đến cùng ta đây!” Tất cả người thuộc chi phái Lê-vi đều nhóm lại chung quanh ông (câu 26). Sự đáp ứng triệt để của người Lê-vi cho thấy tầm quan trọng của các bậc cha mẹ tin kính. Người Lê-vi đã dạy dỗ con cái về bản tính và ý muốn của Đức Chúa Trời trên đời sống mình, đồng thời luôn nêu gương trong nếp sống thờ phượng Chúa.


Khi mọi người đã quyết định mình thuộc về Chúa hay thần tượng, ông Môi-se tuyên bố mệnh lệnh từ Đức Chúa Trời cho người Lê-vi, họ phải dùng gươm giết những ai không chọn Đức Giê-hô-va là Chúa, cho dù là người thân hay bạn hữu của họ. Đây là thời điểm thanh lọc dân Chúa theo mạng lệnh của Đức Giê-hô-va, Đấng không bao giờ chấp nhận dân Chúa thỏa hiệp giữa thờ phượng Ngài và các thần khác. Ngài cũng không thể yên lặng khi nhìn thấy dân Chúa đi giẹo hai hàng, vừa thờ phượng Chúa vừa thờ ma-môn hay các thần khác (I Các Vua 18:21). Người Lê-vi đã làm đúng mệnh lệnh Chúa truyền. Việc vung gươm giết hại những người mình yêu thương là điều không hề dễ dàng, nhưng người Lê-vi biết rõ họ phải tuân lệnh Chúa là trên hết, tất cả mối liên hệ khác đều phải để phía sau (xem thêm Dân Số Ký 25:1-11). Chúa Giê-xu dạy: “Ai yêu cha mẹ hơn Ta thì không đáng cho Ta; ai yêu con trai hay là con gái hơn Ta thì cũng không đáng cho Ta; ai không vác cây thập tự mình mà theo Ta, thì cũng chẳng đáng cho Ta” (Ma-thi-ơ 10:37-38).


Người Ít-ra-ên khi ra khỏi Ai Cập có khoảng sáu trăm ngàn người đàn ông, chưa kể đến phụ nữ, trẻ em, và rất nhiều người ngoại bang đi cùng (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:37-38). Những người bị giết trong lần thanh lọc tuyển dân này khoảng chừng ba ngàn người, đó là những người chối bỏ Đức Giê-hô-va, thờ phượng thần tượng. Điều này cho thấy tuyển dân của Chúa không bao gồm tất cả con cháu của Ít-ra-ên nhưng chỉ những ai đặt đức tin cá nhân nơi Đức Giê-hô-va, trung tín phụng sự duy một mình Ngài như Lời Chúa Giê-xu đã phán: “Nếu các ngươi hằng ở trong đạo Ta, thì thật là môn đồ Ta” (Giăng 8:31b). Bài học nhắc nhở chúng ta hãy hết lòng trung tín thờ phượng Chúa cho đến ngày gặp Ngài.


Bạn có hết lòng trung tín với Chúa và dạy dỗ con cháu mình trung tín với Chúa trọn đời không?


Cảm tạ Chúa Giê-xu đã chết trên thập tự giá để chuộc tội cho con, và ban cho con đặc ân được gọi Chúa là A-ba, Cha! Xin Chúa giúp con và dòng dõi của con luôn hết lòng kính sợ Chúa, thờ phượng và phục vụ chỉ duy Ngài mà thôi.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

34 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page