top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

10-29 Ông Môi-se khẩn cầu cho dân Chúa


 

Câu gốc: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).


Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao ông Môi-se phải khẩn cầu cho dân Chúa? Tâm tình của ông Môi-se đối với dân Chúa được thể hiện như thế nào? Bạn học được những điều gì qua sự trả lời của Chúa?


Ông Môi-se là người được Chúa sai phái làm lãnh đạo tuyển dân và đại diện cho họ ứng hầu trước mặt Ngài. Là người lãnh đạo tuyển dân, ông đã xử tội thờ thần tượng của dân Chúa qua việc thẳng thắn quở trách ông A-rôn, nghiền nát tượng bò vàng, bắt dân chúng uống nước của sự sỉ nhục, buộc dân Chúa xác quyết niềm tin nơi Đức Chúa Trời, và thẳng tay thanh trừng những ai cố ý chống nghịch Chúa.


Là người đại diện tuyển dân, ông Môi-se đứng mũi chịu sào, ứng hầu trước mặt Chúa. Tâm trạng của ông Môi-se rất nặng nề vì cơn giận của Chúa quá lớn (câu 7-10). Với bản tính thánh khiết, Chúa không bỏ qua tội lỗi, Ngài sẽ nhân tội tổ phụ trừng phạt con cháu đến ba bốn đời. Tuy nhiên, vẫn còn tia hy vọng vì Chúa chính là tình yêu, Ngài hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Chúa sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những ai yêu mến Ngài và giữ điều răn Ngài (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:4-6).


Khi đối diện với Chúa, ông Môi-se xưng nhận tội lỗi cụ thể dân Chúa đã vi phạm và xin Chúa tha thứ cho họ. Ông mạnh mẽ thưa với Chúa với tất cả tấm lòng của ông rằng: “Bằng không, hãy xóa tên tôi khỏi sách Ngài đã chép đi” (câu 32). Ông Môi-se đã thể hiện lòng yêu thương dân Chúa hơn cả mạng sống mình! Mặc dù Chúa đẹp lòng về ông, hứa sẽ làm cho ông thành một dân lớn (câu 10) nhưng không vì thế mà ông có thể gánh tội thay dân Chúa. Đức Chúa Trời quả quyết: “Kẻ nào phạm tội cùng Ta, Ta sẽ xóa nó khỏi sách Ta” (câu 33). Đó là sách sự sống được đề cập trong cả Cựu Ước lẫn Tân Ước (Thi Thiên 69:28; Đa-ni-ên 12:1; Lu-ca 10:20; Phi-líp 4:3). Chúa không hành phạt dân Ngài ngay nhưng sẽ trừng phạt họ đúng thời điểm của Ngài (câu 34). Chúa sai ông Môi-se tiếp tục dẫn dân chúng đi đến nơi Ngài đã chỉ và sai thiên sứ đi trước họ.


Ngày nay, ai là người không phạm tội cùng Chúa để được ghi tên vào sách sự sống? “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23). Tuy nhiên, “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” Ông Môi-se không đủ tiêu chuẩn để chết thay cho dân Chúa, chỉ có Ngôi Hai Đức Chúa Trời mới có thể chết thay cho toàn nhân loại. Chúa Giê-xu chính là con đường duy nhất để con người trong mọi thế hệ được đến cùng Đức Chúa Trời và được ghi tên vào sách sự sống.


Tên của bạn được ghi trong sách sự sống chưa?


Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Ngài mà con được xưng công bình trước mặt Chúa, được ghi tên vào sách sự sống và sẽ được sống trong nước vĩnh hằng, phước hạnh cùng Ngài.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

25 views

Recent Posts

See All

Comentarios


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page