top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

10-31 Nhận lãnh sứ mệnh từ Chúa


 

Câu gốc: “Nhưng vì Đức Chúa Trời đã xét chúng tôi là xứng đáng giao cho việc giảng Tin Lành, nên chúng tôi cứ nói, không phải để đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Đức Chúa Trời, là Đấng dò xét lòng chúng tôi” (câu 4).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết các tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca nhận biết điều gì nơi ông và các cộng sự của ông? Đâu là lý do ông Phao-lô cứ tận hiến cuộc đời để rao truyền Phúc Âm? Bạn được khích lệ gì qua tâm tình của ông Phao-lô?


Một số người chống đối phao vu rằng Sứ đồ Phao-lô rao truyền Phúc Âm vì lợi lộc. Trong câu 1 và câu 2, ông Phao-lô khẳng định chính các tín hữu Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca nhận biết rõ ràng rằng, sau khi ông và ông Si-la “bị đau đớn và sỉ nhục,” bị tù tại thành Phi-líp, ông vẫn cứ mạnh mẽ rao truyền Phúc Âm cho họ trong chuyến viếng thăm lần thứ nhất và kết quả “chẳng phải là vô ích đâu” (Công Vụ 16:11—17:9). Giữa nhiều sự chống đối, ông Phao-lô và ông Si-la vẫn thật sự ích lợi cho đức tin của các tín hữu tại Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca.


Khác với các giáo sư giả, sự giảng đạo của Sứ đồ Phao-lô và các cộng sự là chân thành, vô vụ lợi, và họ sẵn lòng chịu khổ để rao truyền Phúc Âm tại thành Phi-líp cũng như Tê-sa-lô-ni-ca hoàn toàn không có dụng ý xấu và cũng không nhằm lừa gạt ai. Phúc Âm ông rao truyền là chân lý của Đức Chúa Trời, và động cơ thúc đẩy ông rao truyền là vì Đức Chúa Trời đã thử nghiệm và ủy thác việc giảng Phúc Âm cho mọi người. Nhận trọng trách từ Đức Chúa Trời nên ông Phao-lô và các cộng sự của ông đã tận hiến cuộc đời hết lòng rao giảng Phúc Âm, không phải tìm cách làm đẹp lòng loài người, nhưng cứ rao giảng để đẹp lòng Đức Chúa Trời là Đấng dò xét lòng ông. Đây là điều các tín hữu Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca hoàn toàn có thể nhận biết.


Ngày trước, Đức Chúa Trời đã thử nghiệm và và ủy thác cho Sứ đồ Phao-lô và các cộng sự của ông công tác phục vụ Nước Trời; ngày nay, mỗi công tác chúng ta nhận lãnh trong Nhà Chúa, đặc biệt là sứ mệnh truyền bá Phúc Âm, chúng ta không nhận lãnh từ con người nhưng từ chính Chúa Giê-xu truyền dạy trước khi thăng thiên, “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân Danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi” (Ma-thi-ơ 28:19-20). Giống như Sứ đồ Phao-lô, chúng ta không thể không gặp những khó khăn, chống đối, nhưng khi biết mình nhận lãnh sứ mệnh từ chính Chúa, chúng ta quyết không lùi bước trước nghịch cảnh hay bất cứ thế lực nào bức ép khiến phải dừng công tác, nhưng cứ giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, miễn sao Chúa được vui lòng.


Bạn có hết lòng tận hiến cuộc đời cho sứ mệnh truyền bá Phúc Âm Chúa giao cho bạn không?


Tạ ơn Chúa vô cùng vì chính Ngài đã giao sứ mệnh truyền bá Phúc Âm cho con. Xin cho điều này là động lực giúp con vượt qua khó khăn, bức hại để cứ hết lòng tìm cách làm đẹp lòng Chúa, chuyên tâm làm tròn trách nhiệm Chúa giao.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

18 views

Recent Posts

See All

コメント


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page