top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

11-02 Tạ ơn và phục vụ


 

Câu gốc: “Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng, hãy hát xướng mà đến trước mặt Ngài.”


Câu hỏi suy ngẫm: Trước giả kêu gọi mọi người thờ phượng Đức Chúa Trời bằng những cách nào? Những cách này liên hệ chặt chẽ với nhau ra sao? Bạn áp dụng điều này trong cuộc sống phục vụ như thế nào?


Hai mệnh lệnh “khá hầu việc” và “hãy hát xướng” đi đôi với nhau cho thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa lời ca ngợi và lối sống. Không thể tách biệt sự thờ phượng với cách sống mỗi ngày. Có thể nói mọi hành động thờ phượng Chúa đều là phục vụ, và mọi hành động phục vụ Chúa đều là thờ phượng. Chính sự phục vụ Đức Chúa Trời xác nhận sự thờ phượng Ngài là chân thật và là dấu hiệu lành mạnh của một tấm lòng biết ơn.


Sự phục vụ Chúa không chỉ là những công tác tại nhà thờ nhưng còn là hành động bày tỏ tình yêu của Ngài cho những người thiếu thốn chung quanh chúng ta. Chúa Giê-xu đã dạy khi vì Chúa giúp đỡ những nhu cầu thiết yếu cho những người khốn cùng là chúng ta đang làm cho chính Ngài (Ma-thi-ơ 25:34-40). Ông Gia-cơ cũng dạy: “…nếu đức tin không sinh ra việc làm, thì tự mình nó chết” (Gia-cơ 2:17).


Sự phục vụ Đức Giê-hô-va phải được thực hiện “cách vui mừng.” Hãy phục vụ Chúa và người khác với cả tấm lòng biết ơn và vui mừng. Đừng bao giờ nghĩ mình đang làm ơn cho một ai đó khi giúp đỡ họ, hoặc tỏ thái độ trịch thượng hay mong họ cảm ơn và khen ngợi mình, nhưng hãy nhận thức đó là cơ hội Chúa ban cho mình để phục vụ Ngài. Trong mọi hành động của sự phục vụ, hãy làm với lòng vui mừng như làm cho Chúa chớ không phải cho người ta (Cô-lô-se 3:23). Dĩ nhiên không phải lúc nào chúng ta cũng có thể vui mừng mà phục vụ, nhưng bằng đức tin, hãy cứ vâng lời Chúa mà phục vụ Ngài qua sự dâng hiến và chu toàn những trách nhiệm trong Nhà Chúa, hãy hết lòng phục vụ anh chị em mình, tiếp đón, nâng đỡ và chia sẻ những gì mình có cho những người đang gặp khó khăn, niềm vui mừng chắc chắn sẽ theo sau.


Có hai thái cực thường thấy trong việc thực hành đời sống tâm linh trong nhiều tín hữu cũng như trong nhiều Hội Thánh. Đó là có nhiều nhà thờ và tín hữu chỉ chú trọng đến những việc họ cho là thuộc linh mà ít quan tâm đến những nhu cầu cấp thiết của anh chị em, nhưng cũng có nhiều nhà thờ và tín hữu quá quan tâm đến các công tác xã hội mà bỏ bê công việc gây dựng đời sống tâm linh và thờ phượng Chúa. Trước giả Thi-thiên 100 đã kêu gọi người thờ phượng phải “hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng,” nhưng cũng đừng quên điều thiết yếu là “hãy hát xướng mà đến trước mặt Ngài.” Các công tác phục vụ phải được xuất phát và là kết quả của một cuộc đời đặt mình “trước mặt Ngài” và thờ phượng Ngài.


Bạn thể hiện lòng biết ơn Chúa qua sự phục vụ và thờ phượng Chúa như thế nào?


Tạ ơn Chúa vì những điều Ngài đã ban cho con, cũng như sự chăm sóc và bảo vệ đời sống gia đình con. Xin cho con mỗi ngày trở nên giống như Chúa để bày tỏ tình yêu, sự quan tâm, và sự cứu giúp cho những người chung quanh con.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

24 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page