top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

11-06 Thịnh vượng và tạ ơn Chúa


Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:10-20

 

Nghe Audio


Câu gốc: “Hãy nhớ lại Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vì ấy là Ngài ban cho ngươi sức lực đoạt được những sản nghiệp, để làm trọn sự giao ước Ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi, y như Ngài đã làm ngày nay” (câu 18).


Câu hỏi suy ngẫm: Ông Môi-se cảnh cáo người Ít-ra-ên đừng quên những điều gì Chúa đã làm cho họ? Khi được thịnh vượng, dân Chúa dễ bị cám dỗ điều gì? Quên Chúa, thể hiện cụ thể ra sao? Câu 19-20 cảnh cáo dân Chúa điều gì? Nhờ đâu bạn có cơ hội làm ăn và tạo dựng sự nghiệp? Bạn cần sống thế nào khi nhận hưởng ơn lành Chúa ban?


Ông Môi-se nhắc lại cho người Ít-ra-ên rằng chính Chúa là Đấng dùng quyền năng giải cứu họ thoát cảnh nô lệ tại Ai Cập (câu 14b); rằng Ngài là Đấng hai lần làm phép lạ ban nước cho họ từ tảng đá rất cứng giữa hoang mạc khô cằn (câu 15); rằng Ngài là Đấng ban bánh ma-na từ trời suốt bốn mươi năm trong hoang mạc (câu 16) cho đến khi vào Đất Hứa, ngày họ bắt đầu ăn thổ sản của Ca-na-an thì Chúa mới ngưng cung cấp bánh ma-na (Giô-suê 5:12) vì người Ít-ra-ên phải tự trồng trọt, chăn nuôi để có thức ăn.


Ông Môi-se cảnh cáo khi họ được thịnh vượng, của cải dư dật thì đừng kiêu căng quên ơn Chúa đã ban trong quá khứ (câu 14a) và đừng tưởng rằng chính năng lực và sức mạnh của đôi tay họ đã tạo ra cơ đồ, nhưng chính Chúa là Đấng ban cho họ sức lực để có được sự phồn thịnh theo như giao ước Ngài đã hứa với tổ phụ họ (câu 17-18). Quên Chúa thể hiện trong sinh hoạt hằng ngày qua thái độ xem như không có Chúa hiện hữu, cụ thể là không vâng phục những điều răn và luật lệ của Ngài. Ông Môi-se cảnh cáo, nếu họ quên ơn Chúa và thờ lạy tà thần, chắc chắn họ sẽ bị tiêu diệt giống như Chúa đã tiêu diệt người Ca-na-an (câu 19-20).


Trong Lu-ca 12:15-21, Chúa Giê-xu gọi người giàu tham lam chỉ chú tâm và nương dựa vào của cải đời này là người dại dột; thịnh vượng đời này mà quên ơn Chúa thì trở thành người nghèo hơn hết nơi Đức Chúa Trời, vì ngay đêm đó nếu Chúa đòi linh hồn lại thì của cải ấy có ích gì? Sứ đồ Phao-lô khuyên những người giàu có đừng đặt hy vọng vào của cải trần tục nhưng đặt hy vọng nơi Chúa và làm nhiều việc phước đức để tích lũy cho mình một tương lai vững bền (I Ti-mô-thê 6:17-19). Xin Chúa cho chúng ta nhớ rằng Chúa ban cho chúng ta sức lực, trí khôn, thời gian, cơ hội để làm ăn, tạo dựng sự nghiệp. Vì vậy, khi hưởng sự thịnh vượng Chúa ban, đừng quên ơn Chúa. Hãy luôn sống trong tinh thần tạ ơn Chúa như trước giả Thi-thiên 104:33 “Hễ tôi sống bao lâu, tôi sẽ hát xướng cho Đức Giê-hô-va bấy lâu; Hễ tôi còn chừng nào, tôi sẽ hát ngợi khen Đức Chúa Trời tôi chừng nấy.”


Bạn có nhận biết tất cả những gì bạn có được là do ơn Chúa ban cho không? Bạn có tạ ơn Chúa suốt đời không?


Tạ ơn Chúa vì sự ban cho của Ngài không xiết kể. Xin nhắc nhở con luôn nhớ rằng mọi ơn lành tốt đẹp và tặng phẩm toàn hảo đều đến từ Ngài, để con luôn biết ơn Ngài và biết chia sẻ ơn phước Chúa ban với những người khác.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

27 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page