top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

11-09 Cảm tạ Chúa vì Ngài không làm


 

Câu gốc: “Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời” (câu 9).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít nói về những đặc tính nào của Chúa trong phân đoạn này? Ông ca ngợi Chúa ra sao về những điều Ngài không làm? Khi biết những điều Chúa không làm là vô cùng vĩ đại và cao cả, bạn quyết sống như thế nào?


Thi-thiên 103 là bài ca chúc tụng, cảm tạ về ân sủng, sự nhân từ và lòng thương xót của Chúa dành cho người kính sợ Ngài. Trước giả đã nêu nhiều lý do để ca ngợi Chúa, trong đó có cả những điều Ngài KHÔNG làm cho chúng ta.


Trước tiên, Vua Đa-vít khẳng định Chúa là Đấng “có lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận, và đầy sự nhân từ” (câu 8). Dựa vào những đặc tính đó, ông cho biết, “Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi” (câu 9-10). Chúa là Đấng thánh khiết và công bình, hễ ai phạm tội thì phải chịu hình phạt, nhưng bởi ân sủng và lòng thương xót, Ngài sẵn sàng tha thứ cho con người qua sự chết thế đền tội của Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Chúng ta phải biết ơn Chúa vì Ngài không bắt tội luôn luôn cũng không đãi chúng ta theo tội chúng ta phạm. Nếu không, liệu chúng ta có sống nổi chăng? Chúa cũng chẳng giận chúng ta mãi mãi và không “báo trả” theo những điều ác chúng ta làm. Nếu Chúa cứ “báo trả” thì làm sao chúng ta có thể tiếp tục được ở trong mối liên hệ với Ngài và làm sao đứng nổi trước sự đoán phạt của Ngài? Chúa giàu lòng thương xót, sẵn sàng tha thứ khi chúng ta ăn năn xưng tội mình (I Giăng 1:9). Tạ ơn Chúa vì Ngài luôn thành tín và “hay làm ơn”!

Câu 11 cho biết sự nhân từ của Chúa dành cho người kính sợ Ngài còn lớn hơn cả khoảng cách của trời và đất. Rồi Ngài cũng đem sự vi phạm của chúng ta ra xa như phương Đông xa cách phương Tây (câu 12). Một khi Chúa đã tha thứ, Ngài sẽ không hề nhớ lại. Khi suy ngẫm điều này, hãy biết ơn Chúa mà sống hài lòng Ngài chứ đừng lợi dụng lòng nhân từ của Chúa mà tiếp tục phạm tội.


Chúng ta thường cảm tạ Chúa về những điều Ngài làm cho mình, về những lời cầu xin được Chúa đoái nhậm, về những phước hạnh Chúa ban. Nhưng những câu Thi-thiên này nhắc cho chúng ta nhớ thêm một điều quan trọng nữa, đó là những điều Chúa không làm đối với chúng ta còn vĩ đại và cao cả hơn biết bao. Hãy luôn nhớ rằng Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, và đầy dẫy ân huệ. Chính Cứu Chúa Giê-xu đã gánh thay những điều chúng ta đáng phải chịu. Vì thế, mỗi khi bị cám dỗ, hãy nhớ đến giá mà Chúa Giê-xu phải trả để chúng ta đừng phạm tội, quyết sống xứng đáng với những điều Chúa làm cho mình và cả những điều Ngài không làm đối với mình.


Bạn có nhận biết những điều Chúa không làm cho bạn thật tuyệt vời và cao quý không?


Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài không bắt tội, không giận và không phạt con theo tội của con. Xin giúp con luôn biết ơn Chúa để càng sống hài lòng Chúa mỗi ngày.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

33 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page