top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

11-14 Cuộc chiến thuộc linh


 

Câu gốc: “Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy” (Ê-phê-sô 6:12).


Câu hỏi suy ngẫm: Chúa tỏ cho Tiên tri Đa-ni-ên điều gì? Vì sao câu trả lời của Chúa dành cho ông bị trì hoãn? “Vua nước Phe-rơ-sơ” trong câu 13a là ai mà ngăn trở vị thiên sứ đem câu trả lời đến cho Tiên tri Đa-ni-ên? Câu chuyện hôm nay khích lệ bạn điều gì trong cuộc chiến thuộc linh bạn đối diện?


Khi Tiên tri Đa-ni-ên đang ở bờ sông Hi-đê-ke, một thiên sứ của Chúa hiện đến với ông để giúp ông “hiểu sự sẽ xảy đến cho dân ngươi trong những ngày sau rốt” (câu 14). Nếu Tiên tri Đa-ni-ên chiến đấu qua sự kiêng khem trong ba tuần lễ trọn, thì vị này cũng bị “vua nước Phe-rơ-sơ” ngăn trở đúng trong hai mươi mốt ngày (ba tuần) khi vị ấy muốn đến để đem sự bày tỏ của Chúa cho Tiên tri Đa-ni-ên. “Vua nước Phe-rơ-sơ” là ai mà ngăn cản vị thiên sứ này? Là ai mà trở thành đối tượng để vị thiên sứ này quay lại “đánh trận cùng”? Bản TTHĐ dịch danh xưng này trong câu 13a và 20 là “thủ lĩnh của các vua Ba Tư,” khác với “vua nước Phe-rơ-sơ (Ba Tư)” của câu 1 và câu 13b. Do đó, đây là tên gọi dành cho thiên sứ ác hợp sức với đế quốc Ba Tư và những người chống đối chương trình của Đức Chúa Trời. Khi Tiên tri Đa-ni-ên chiến đấu bằng sự kiêng khem và cầu nguyện dưới đất, thì trên trời cũng diễn ra một cuộc chiến. Khi Chúa muốn Tiên tri Đa-ni-ên hiểu những điều mầu nhiệm trong kế hoạch của Ngài dành cho dân Ngài thì kẻ đối địch muốn ngăn trở ông nhận được sự hiểu biết đó.


Tuy nhiên, có hai điều trong phân đoạn Kinh Thánh này giúp chúng ta vững tin. Thứ nhất, kẻ chống đối này chỉ có thể trì hoãn việc bày tỏ ý muốn của Chúa chứ không thể ngăn chặn (câu 13). Thứ hai, thiên sứ trưởng Mi-ca-ên, “vua” (câu 21 BTT) hay “thiên sứ” của chúng ta (câu 21 BTTHĐ) đã giúp sức để kẻ chống đối này không thể cản trở sự bày tỏ ý muốn của Chúa. Thiên sứ Mi-ca-ên được xem là vị thiên sứ chịu trách nhiệm bảo vệ dân của Đức Chúa Trời chống lại các thế lực tối tăm (Đa-ni-ên 12:1; Giu-đe 9; Khải Huyền 12:7-9).


Ma quỷ luôn tìm mọi cách để ngăn cản Cơ Đốc nhân biết, sống và làm theo chương trình, ý muốn của Chúa. Tạ ơn Chúa, khi chúng ta quyết sống cho Chúa thì Ngài sai thiên sứ Ngài bảo vệ chúng ta. Ê-phê-sô 6:12 nhắc nhở rằng: “Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy.” Cuộc chiến của chúng ta với thế giới vô hình không thể thắng nhờ sức con người. Do đó, chúng ta phải luôn “mang lấy mọi khí giới” của Đức Chúa Trời để chiến đấu (Ê-phê-sô 6:10-20).


Bạn đang thiếu khí giới nào khi tham gia trận chiến thuộc linh?


Lạy Chúa, tạ ơn Ngài đã nhắc nhở con trận chiến thuộc linh chỉ có thể chiến thắng nhờ Đức Thánh Linh. Xin giúp con không tự chiến đấu mà biết mang lấy mọi khí giới của Chúa để chống lại mưu chước của ma quỷ.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

44 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page