top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

11-14 Lập lại giao ước


 

Câu gốc: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta có lập giao ước cùng chúng ta tại Hô-rếp. Chẳng phải cùng tổ phụ chúng ta mà Đức Giê-hô-va đã lập giao ước này đâu, nhưng cùng hết thảy chúng ta hiện ngày nay còn sống đây” (câu 2-3).


Câu hỏi suy ngẫm: Ông Môi-se đã nói với thế hệ trẻ về giao ước của Chúa như thế nào? Mục đích ông nhắc lại hai chiến trận mà thế hệ trẻ vừa trải qua là gì? Ngày nay Cơ Đốc nhân bước đi trong giao ước mới của Chúa Giê-xu ra sao?


Sau lời mở đầu bài giảng thứ hai (Phục-truyền Luật-lệ Ký 4:44-49), ông Môi-se nhắc lại việc Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã lập giao ước với tổ phụ của người Ít-ra-ên tại núi Hô-rếp, và ông nói: “Chẳng phải cùng tổ phụ chúng ta mà Đức Giê-hô-va đã lập giao ước này đâu, nhưng cùng hết thảy chúng ta hiện ngày nay còn sống đây” (câu 3). Ông Môi-se không chỉ tái hiện những sự kiện lịch sử quan trọng cho thế hệ trẻ của người Ít-ra-ên thông biết cội nguồn dân tộc của họ, nhưng ông còn nhấn mạnh với thế hệ trẻ rằng, giao ước mà Chúa đã lập với tổ phụ của họ, cũng chính là giao ước mà Ngài lập với những người hiện đang còn sống trong vòng con dân Ít-ra-ên.


Bối cảnh của những người Ít-ra-ên đương thời đều là những người chưa kinh nghiệm nhiều về quyền năng phép lạ Chúa làm trên dân tộc mình. Họ chỉ được nghe kể qua những câu chuyện lịch sử của tổ phụ. Đó là lý do tại sao trong phần đầu bài giảng thứ hai này (Phục-truyền Luật-lệ Ký 4:44-49), ông Môi-se đã nhắc đến hai chiến trận lẫy lừng mà chính thế hệ trẻ của Ít-ra-ên vừa kinh nghiệm được bởi sự thuận phục Chúa mà họ đã chiến thắng vẻ vang. Có thể nói, giao ước được lập tại núi Hô-rếp giờ đây được làm mới lại trong sự hiện diện của toàn thể dân Chúa trước khi họ tiếp tục thực hiện những cuộc chinh phục mới. Việc kêu gọi tái lập giao ước giúp dân Chúa thấy được sự kết nối giữa từng cá nhân với Chúa nói riêng, và cả thế hệ người Ít-ra-ên hiện tại nói chung.


Trước khi Chúa Giê-xu chịu chết, Ngài đã thiết lập giao ước mới trong máu của Ngài (I Cô-rinh-tô 11:25). Đó là giao ước mà Tiên tri Giê-rê-mi đã nói trước trong Giê-rê-mi 31:31-34. Trong linh trình theo Chúa mỗi ngày, chúng ta cần suy xét xem mình đang ở đâu trong giao ước giữa mình với Chúa. Có những lúc vì cuộc sống quá hanh thông khiến chúng ta đi nhà thờ như một thói quen tốt của bản thân, hoặc cũng có nhiều người đi theo Chúa như một sự kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình, thay vì ý thức rằng mình đang sống trong cam kết với Chúa thông qua giao ước với Ngài. Điều ông Môi-se nhắc nhở người Ít-ra-ên trong phân đoạn Kinh Thánh này cũng nhắc nhở chúng ta giao ước mới mà Đức Chúa Trời đã lập với mỗi chúng ta qua máu quý giá của Chúa Giê-xu. Nhận thức được điều này, giúp chúng ta bước đi theo Chúa có ý thức và luôn sống trong tinh thần cam kết làm theo những điều trong giao ước với Chúa.


Bạn đang bước đi trong giao ước mới với tinh thần như thế nào?


Cảm tạ Chúa Giê-xu vì giao ước Ngài đã lập với con trong máu Ngài; xin giúp con bước đi trọn thành trong cam kết với Chúa mỗi ngày.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

27 views0 comments

Recent Posts

See All

Commenti


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page