top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

11-19 Lời kêu cầu không được nhậm


 

Câu gốc: “Vậy ngươi chớ cầu thay cho dân này; chớ vì chúng nó lên tiếng kêu cầu; vì khi chúng nó nhân cớ hoạn nạn mà kêu đến Ta, Ta chẳng thèm nghe” (Giê-rê-mi 11:14).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sê-đê-kia đã làm gì khi phải đối diện với sự tấn công của Ba-by-lôn? Hành động vua tìm cầu Đức Giê-hô-va để nhận được sự giải cứu là đúng hay sai? Sự trả lời của Đức Giê-hô-va ra sao? Bạn thường đến với Chúa trong hoàn cảnh như thế nào?


Trong tình cảnh hết sức nguy khốn khi bị Vua Nê-bu-cát-nết-sa tấn công, Vua Sê-đê-kia đã sai ông Pha-su-rơ (không phải Pha-su-rơ được nhắc đến trong Giê-rê-mi 20:1-6) và ông Sô-phô-ni (cũng không phải Tiên tri Sô-phô-ni) đến cùng Tiên tri Giê-rê-mi để cầu hỏi Đức Giê-hô-va. Ông hy vọng rằng Đức Giê-hô-va sẽ vì thương xót dân Ngài mà khiến cho quân Ba-by-lôn rút lui (câu 2). Những cụm từ “Ta sẽ chiến đấu,” “Ta sẽ đánh,” “Ta sẽ phó,” “Ta sẽ phạt,” “Ta sẽ đốt” trong câu 5-7 và câu 14 là sự trả lời của Đức Giê-hô-va. Tuy nhiên đối tượng Ngài sẽ chiến đấu, sẽ đánh, sẽ phạt, sẽ đốt trong cơn nóng nảy, tức giận và phẫn nộ lớn (câu 5) không phải là đạo quân Ba-by-lôn nhưng chính là “vua Giu-đa, tôi tớ và dân nó” (câu 7). Dân Chúa nỗ lực bảo vệ thành Giê-ru-sa-lem nhưng họ sẽ thất bại. Chỉ có một con đường sống dành cho họ là đầu hàng và chịu làm phu tù tại đất nước Ba-by-lôn (câu 9).


Đây không phải là lần đầu tiên trong lịch sử tuyển dân đã kêu cầu với Đức Giê-hô-va trong khi họ gặp hoạn nạn như dịch lệ, thiên tai, và cả sự tấn công của quân thù. Nhưng trong lần kêu cầu này Đức Giê-hô-va đã khước từ họ. Không phải vì tay của Đức Giê-hô-va trở nên ngắn khiến Ngài không thể cứu giúp hay tai của Ngài trở nên nặng mà không nghe được lời kêu cầu của họ, nhưng chính do tội lỗi, những điều gian ác họ đã thực hiện đã làm cho họ xa cách với Đức Chúa Trời, đến nỗi Ngài chẳng còn nghe lời kêu than của họ mà đáp lời cho (Ê-sai 59:1-2).


Vua Sê-đê-kia chạy đến với Đức Giê-hô-va khi gặp nan đề là việc làm đúng. Tuy nhiên, nếu đến với Chúa chỉ để giải quyết nan đề, khó khăn, còn trước đó khi mọi sự hanh thông lại sống theo ý riêng không màng đến việc sống và làm theo Lời Chúa truyền dạy thì thật là điều sai lầm trầm trọng. Đây cũng là lý do Đức Giê-hô-va khước từ lời kêu cầu của ông. Chúng ta nhiều lúc cũng không khác Vua Sê-đê-kia, vẫn thường dùng phương cách như vậy đối với Đức Chúa Trời. Chúng ta phải nhớ rằng Ngài là Đấng luôn quan tâm xây dựng mối liên hệ liên tục với chúng ta như nhánh nho được gắn chặt vào gốc nho và kết quả luôn luôn (Giăng 15:4). Chúng ta cần xét mình khi lời kêu cầu không được nhậm, vì nếu không ăn năn những sai phạm, chúng ta cũng sẽ phải đón nhận sự khước từ của Đức Giê-hô-va như Ngài đã khước từ vua và dân Giu-đa ngày trước.


Bạn đang xây dựng mối liên hệ với Đức Chúa Trời như thế nào?


Kính lạy Đức Chúa Trời. Xin giúp con luôn quan tâm đến việc xây dựng mối liên hệ mật thiết với Chúa qua việc sống theo Lời Ngài dạy, chứ không phải chỉ nhớ đến Chúa trong những lúc gặp hoạn nạn, nan đề trong cuộc sống.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

44 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page