top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

11-20 Đấng biết và làm chứng


 

Câu gốc: “Vì chúng nó đã làm sự dại dột trong Ít-ra-ên, đã phạm tội tà dâm với những vợ người lân cận mình, và đã nhân Danh Ta rao truyền lời giả dối mà Ta chưa hề khiến rao truyền. Đức Giê-hô-va phán: Ta là Đấng biết, và làm chứng” (câu 23).


Câu hỏi suy ngẫm: Hai nhân vật được Đức Giê-hô-va nêu đích danh là ai? Họ phạm tội gì? Hình phạt Đức Giê-hô-va dành cho họ là gì? Bạn có quyết định gì khi học bài học này?


Hai nhân vật được Đức Giê-hô-va nêu đích danh là ông A-háp, con trai ông Cô-la-gia, và ông Sê-đê-kia, con ông Ma-a-sê-gia. Hai người này là những tiên tri giả, trùng tên với Vua A-háp và Vua Sê-đê-kia của người Giu-đa. Vua A-háp là con của Vua Ôm-ri (I Các Vua 16:28), và Vua Sê-đê-kia là con của Vua Giô-si-a (I Sử-ký 3:15). Hai nhân vật được nhắc đến trong phân đoạn Kinh Thánh này đã lạm dụng danh xưng của Đức Giê-hô-va để nói những điều giả dối là những điều Ngài không hề truyền bảo, không những thế họ còn “phạm tội tà dâm với những vợ người lân cận mình” (câu 23). Tưởng rằng những điều dại dột, xấu xa họ đã phạm không ai biết và không có người làm chứng, nhưng Đức Giê-hô-va phán rằng chính Ngài đã biết rõ hết những tội lỗi họ đã phạm và Ngài sẽ làm chứng nghịch cùng họ (câu 23). Hình phạt Đức Giê-hô-va dành cho họ chính là sự chết dưới tay Vua Nê-bu-cát-nết-sa. Điều ô nhục hơn nữa là sự chết của họ cứ được nhắc đi nhắc lại xem như một lời nguyền rủa (câu 22).


Khi một người không kính sợ Đức Giê-hô-va thì chắc chắn không một tội nào mà họ không dám phạm. Mạo xưng Danh Chúa là một tội trọng kinh khiếp và chắc chắn sẽ nhận án tử hình, nhưng hai tiên tri giả A-háp và Sê-đê-kia lại không hề biết sợ khi dám phạm thượng đến Danh Đức Giê-hô-va, lại còn làm nhiều điều ô nhục giữa vòng dân của Chúa. Đó là lý do khiến họ phải bị xử tử công khai để làm gương cho mọi người.


Chúng ta đã được nghe lời cảnh báo rằng trong ngày cuối cùng mọi người phải khai trình những điều mình đã làm lúc còn trong xác thịt (II Cô-rinh-tô 5:10), nhưng lời cảnh báo đó vẫn không cản ngăn chúng ta phạm tội cùng Đức Chúa Trời, trái lại nhiều lần chúng ta vẫn cứ lao vào, vẫn ngang nhiên “làm sự dại dột” giữa vòng dân của Chúa (câu 23) vì tưởng rằng mình có thể “giấu kín mưu mình cách thẳm sâu khỏi Đức Giê-hô-va” (Ê-sai 29:15). Lời Chúa nhắc nhở chúng ta rằng Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời Toàn Tại, Toàn Tri, Ngài biết hết mọi điều chúng ta đã làm ngay cả những ý tưởng nằm trong tâm trí chúng ta, “Khi lời chưa ở trên lưỡi con, lạy Đức Giê-hô-va, Ngài đã biết hết rồi” (Thi-thiên 139:4 BTTHĐ). Chính Ngài là “Đấng biết và làm chứng” nghịch cùng chúng ta nếu cứ cố tình phạm tội. Hãy cẩn trọng về những điều Chúa đã nhắc nhở qua Lời Ngài.


Bạn có thể giấu kín điều gì khỏi Đức Giê-hô-va không?


Tạ ơn Chúa đã nhắc nhở con, Chúa là Đấng biết và làm chứng mọi điều con đã làm dù tỏ tường hay kín giấu, giúp con càng cẩn trọng gìn giữ đời sống ngay lành trước mặt Ngài, sẵn lòng ăn năn khi sai phạm để được Ngài thương xót.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

24 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page