top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

11-20 Lìa bỏ giao ước của Đức Giê-hô-va


 

Câu gốc: “Đức Giê-hô-va phán như vầy: Hãy làm sự chánh trực và công bình; cứu kẻ bị cướp khỏi tay người ức hiếp; chớ làm sự thiệt hại cùng sự hiếp đáp cho người trú ngụ, cho kẻ mồ côi hoặc người góa bụa, và chớ làm đổ máu vô tội trong nơi này” (câu 3).


Câu hỏi suy ngẫm: Lời tiên tri của Đức Giê-hô-va dành cho vua và người Giu-đa như thế nào? Nếu chỉ muốn nhận lãnh phước hạnh mà quên giao ước với Chúa thì hậu quả sẽ ra sao? Chúa Giê-xu đã nhắc nhở thế nào về tầm quan trọng của việc nghe và làm theo Lời Chúa?


Lời tiên tri của Đức Giê-hô-va dành cho vua và dân Giu-đa hết sức rõ ràng. Nếu họ thật sự trọn lòng gìn giữ giao ước của Ngài, không chỉ tìm cầu Ngài trong những lúc gặp nan đề mà thôi, thì đời sống họ cần phải thể hiện những việc làm công chính như Lời Chúa phán: “làm sự chánh trực và công bình,” “cứu kẻ bị cướp khỏi tay người ức hiếp,” “không làm sự thiệt hại cùng sự hiếp đáp cho người trú ngụ, cho kẻ mồ côi hoặc người góa bụa,” và “không làm đổ máu vô tội” (câu 3). Nếu họ sống như thế, thì Đức Giê-hô-va thành tín sẽ giữ lời giao ước “…sẽ có vua ngồi trên ngai Đa-vít, cưỡi xe và ngựa, người cùng tôi tớ người và dân người do các cửa nhà này mà vào” (câu 4). Nhưng nếu họ khước từ trách nhiệm thực hiện giao ước, thì chính Đức Giê-hô-va sẽ chuẩn bị những kẻ bạo tàn đến xâm chiếm, khiến cho thành của họ sẽ trở nên hoang vu (câu 5, 7). Hai địa danh được nhắc đến trong câu 6 là Ga-la-át và Li-ban tượng trưng cho sự trù phú và sự ban cho dư dật từ Đức Chúa Trời, và Giu-đa cũng được ban cho như thế. Nhưng nếu họ cứng lòng không vâng theo Lời của Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ cất lại những ơn phước ấy, đồng thời hủy diệt cả những điều tốt lành mà họ đang sở hữu.


Giao ước giữa Đức Chúa Trời với dân Ngài là một giao ước có điều kiện. Chính Đức Giê-hô-va đã khẳng định với Tiên tri Giê-rê-mi qua dị tượng Ngài cho ông được thấy, một cây gậy làm bằng cây hạnh (cây tỉnh thức), với ý nghĩa Ngài “…sẽ tỉnh thức, giữ lời phán Ta đặng làm trọn” (1:11-12). Tuy nhiên, dân Chúa chỉ muốn nhận lãnh phước hạnh nhưng lại quên đi phần trách nhiệm thực hiện giao ước của mình mà thờ lạy và phục vụ các thần khác (câu 9). Vì thế, những tấm lòng chống nghịch và vội lìa bỏ giao ước của Ngài sẽ phải nhận lãnh những hậu quả đáng tiếc.


Ngày nay, chúng ta cũng được Chúa nhắc nhở “Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà thôi” (Ma-thi-ơ 7:21). Phước hạnh của Chúa luôn dư đầy nhưng chỉ dành cho những ai nghe và làm theo Lời Chúa.


Học biết Chúa luôn thành tín trong giao ước của Ngài giúp bạn sống với Chúa và với nhau như thế nào?


Lạy Chúa là Đấng Thành Tín! Xin giúp con không lìa bỏ những điều Ngài truyền dạy để không phải chuốc lấy sự đoán phạt cho mình, nhưng xin cho con luôn lắng nghe và làm theo Lời Chúa dạy để nhận được phước hạnh dư dật từ Ngài ban.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

25 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page