top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

11-24 Tạ ơn Đức Chúa Trời


 

Câu gốc: “Hãy thường thường nhân Danh Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta.”


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô dạy về sự tạ ơn ra sao? Vì sao Cơ Đốc nhân phải nhân Danh Chúa Giê-xu trong sự cảm tạ? Bạn cần thay đổi điều gì sau khi học bài học về sự cảm tạ này?


Sứ đồ Phao-lô dạy con dân Chúa luôn dâng lời tạ ơn lên Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng tạo dựng và ban ân sủng cho chúng ta, nên chúng ta phải biết tôn thờ, ca ngợi, và phục vụ Chúa. Nếp sống tạ ơn bao gồm ba phương diện.


Thứ nhất, tạ ơn Chúa thành một thói quen. Từ “thường thường” hay “luôn luôn” nhắc nhở sự cảm tạ Chúa không chỉ thực hiện một lần mỗi năm, mỗi tháng, nhưng phải tạ ơn Chúa mỗi ngày, mỗi giờ. Con dân Chúa cần rèn luyện nếp sống tạ ơn Chúa để trở thành một thói quen khiến chúng ta có thể dâng lên lời tạ ơn Chúa trong mọi lúc, mọi nơi.


Thứ hai, tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Sự cảm tạ không chỉ giới hạn khi chúng ta thành công, giàu có, khỏe mạnh, nhưng “trong mọi việc,” bất cứ hoàn cảnh nào, dù thành công hay thất bại. Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh “Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta” nên Ngài luôn yêu thương và ban những điều tốt nhất, có giá trị nhất cho con cái Ngài. Dù có những sự khó khăn, hoạn nạn xảy đến với chúng ta, thì điều đó cũng nằm trong sự tể trị của Chúa. Có những lúc Cha phải sửa trị con không vì ghét con nhưng vì yêu và muốn con trưởng thành, trọn vẹn. Sứ đồ Phao-lô cũng dạy trong thư I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18 BTTHĐ: “Hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời đối với anh em trong Đấng Christ Giê-xu.”


Thứ ba, phải tạ ơn nhân Danh Chúa Giê-xu. Phước hạnh lớn nhất Cơ Đốc nhân nhận được là ơn cứu chuộc. Trong ơn cứu chuộc đó, chúng ta không những được sự sống đời đời mà còn hưởng sự bình an, vui mừng trọn vẹn. Tạ ơn nhân Danh Chúa Giê-xu nhắc Cơ Đốc nhân luôn ý thức rằng mình đang ở trong tay Chúa. Khi thấy mình rơi vào một tình cảnh khó khăn, hãy lập tức cảm tạ Đức Chúa Trời nhân Danh Chúa Giê-xu Christ, bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, để giữ cho lòng bình an và hy vọng.


Sứ đồ Phao-lô viết thư trên trong hoàn cảnh đang bị tù đày. Có lẽ nhiều người trong chúng ta cũng đang phải đối diện với hoàn cảnh khó khăn về tài chánh, sức khỏe, gia đình. Hãy vững tin nơi Chúa, nhận biết những phước hạnh Chúa ban và dâng lên Ngài lời tạ ơn. Ông Johnson Oatman Jr. khích lệ mỗi chúng ta hãy đếm các phước Chúa ban. Ông viết: “Khi bao cơn sóng gió bủa khắp xung quanh bạn đây, hoặc khi ta cảm thấy mất cả mọi điều đời nay. Xin ta mau mau đếm các phước lành Thiên Phụ ban; Rồi ta ngạc nhiên thấy phước ân Chúa luôn tuôn tràn.”


Bạn đã đếm các phước Chúa ban cho mình và luôn dâng lên Chúa lời cảm tạ chưa?


Cảm tạ Cha về những phước hạnh Ngài ban cho con. Xin cho con luôn biết tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, mọi lúc, mọi nơi vì vững tin rằng Ngài luôn tể trị cuộc đời con.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

185 views

Recent Posts

See All

コメント


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page