top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

11-26 Được sự vinh hiển lớn


 

Câu gốc: “Vì vậy Đức Giê-hô-va khiến nước vững chắc trong tay người; cả Giu-đa dâng lễ vật cho Giô-sa-phát, người được của cải nhiều và sự vinh hiển lớn” (câu 5).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Giô-sa-phát làm gì khi mới lên ngôi? Thái độ của vua đối với Đức Giê-hô-va ra sao? “Cả Giu-đa” dâng lễ vật cho ông nói lên điều gì? Bạn cần phải làm gì để được những người chung quanh tôn trọng?


Vua Giô-sa-phát được xem là một vị vua tốt và quan trọng vì sách II Sử-ký đã dành đến bốn chương để viết về ông. Sáu câu đầu tiên trong chương 17 này nói về cách Vua Giô-sa-phát củng cố vương quốc. Hai câu 1 và 2 nói về hoạt động quân sự khi ông vừa mới lên ngôi, và bốn câu còn lại nói về hoạt động thuộc linh của ông. Về quân sự, vua đã sắp xếp quân đội trong các thành kiên cố của Giu-đa và lập căn cứ quân sự trong xứ Giu-đa và trong các thành Ép-ra-im mà vua cha đã chiếm được. Còn về đời sống thuộc linh thì vua tìm cầu Đức Chúa Trời của tổ phụ vua chứ không tìm cầu thần Ba-anh. Vua bước đi theo đường lối của Vua Đa-vít, tổ phụ mình, tuân theo các điều răn của Chúa, không làm như Ít-ra-ên.


Kết quả là “nước vững chắc trong tay người.” Toàn dân Giu-đa dâng lễ vật cho vua khiến cho vua trở nên giàu có và được “sự vinh hiển lớn,” nghĩa là rất được tôn trọng. Tất cả điều có được đó có phải hoàn toàn nhờ nỗ lực của vua không? Tất cả đều do sự can thiệp của Đức Chúa Trời. Chỉ trong sáu câu ngắn ngủi này, Đức Chúa Trời được nhắc tới đến bốn lần, trong đó có hai lần mô tả những gì Ngài đã làm cho Vua Giô-sa-phát (câu 3, 5), và hai lần nói đến thái độ của vua đối với Ngài (câu 4, 6), điều đó cho thấy Đức Chúa Trời giữ vai trò quan trọng nhất trong sự giàu có và được tôn trọng của Vua Giô-sa-phát. Đức Giê-hô-va đã ở cùng vua và khiến cho nước được vững chắc, vua trở nên giàu có và được tôn trọng khi vua biết tìm cầu Chúa, dẹp bỏ hình tượng và vâng theo điều răn của Ngài.


Cũng giống như Vua Giô-sa-phát, những điều chúng ta có được đều do sự ban cho của Chúa,“mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống” (Gia-cơ 1:17a). Khi chúng ta biết tìm kiếm Chúa, vâng giữ các điều răn của Ngài, dẹp bỏ các thần tượng trong đời sống của mình thì chúng ta sẽ được Chúa ở cùng, ban phước, và được mọi người chung quanh tôn trọng. Quyền lực, địa vị hay tiền của không giúp chúng ta được tôn trọng nhưng một đời sống tin kính sẽ được Chúa ban cho “sự vinh hiển lớn” tức được sự tôn trọng của mọi người. Người đời có thể ghét chúng ta vì chúng ta không thuộc về thế gian (Giăng 15:18-19), nhưng khi chúng ta sống yêu thương, sống với tiêu chuẩn sống khác với thế gian, thì dù ghét chúng ta nhưng trong thâm tâm họ vẫn nể trọng chúng ta.


Bạn có tìm cầu Đức Chúa Trời và luôn vâng giữ điều răn Ngài không?


Lạy Chúa, xin cho con biết sống tìm cầu Chúa, làm theo Lời Ngài, dẹp bỏ những thần tượng trong đời sống để con được Chúa ở cùng và được sự tôn trọng của những người chung quanh.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

33 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page