top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

11-26 Nhân từ và chân thật


 

Câu gốc: “Sự nhân từ và chân thật bảo hộ vua; người lấy lòng nhân từ mà nâng đỡ ngôi nước mình” (câu 28).


Câu hỏi suy ngẫm: Sự nhân từ và chân thật có ý nghĩa ra sao? Đời sống của người lãnh đạo ảnh hưởng thế nào đối với cộng đồng? Sự nhân từ và chân thật quan trọng thế nào đối với cá nhân bạn?


Cụm từ “Sự nhân từ và chân thật bảo hộ vua” (câu 28a) bày tỏ hai giá trị đi đôi cùng nhau là “nhân từ” và “chân thật” sẽ đem đến sự an toàn cho vua, vua sẽ được thần dân quý mến và trung thành. Phần b của câu 28 nhấn mạnh, “người lấy lòng nhân từ mà nâng đỡ ngôi nước mình.” Vị vua sống chân thật thì sẽ cư xử nhân từ với dân chúng. Ngôi vua hay vương quốc vua được an bình, bền vững vì được nâng đỡ trên lòng nhân từ của vua. Nhưng trên hết mọi điều, Đức Giê-hô-va là Đấng chọn lựa và bảo vệ vua. Chính Đức Giê-hô-va đã phán với Vua Đa-vít như sau: “Nhưng Ta sẽ không rút ân điển Ta khỏi nó như Ta rút khỏi Sau-lơ, là kẻ Ta đã trừ diệt khỏi trước mặt ngươi. Như vậy, nhà ngươi và nước ngươi được vững bền trước mặt ngươi đời đời; ngôi ngươi sẽ được vững lập đến mãi mãi” (II Sa-mu-ên 7:15-16). Tóm lại, khi vua có nếp sống nhân từ và chân thật theo lời phán dạy của Chúa, Ngài sẽ bảo hộ, nâng đỡ ngôi nước được bền vững và ban cho vua được thịnh vượng như lời dạy trong Châm-ngôn 16:12 “Làm gian ác, ấy là điều gớm ghiếc cho vua chúa; vì nhờ công bình ngôi nước được lập vững bền.”


Trải qua lịch sử người Ít-ra-ên, hễ khi nào đất nước có vị vua tin kính cai trị theo sự nhân từ và chân thật, như Vua Đa-vít, Giô-si-a, hoặc Ê-xê-chia…, thì Đức Chúa Trời ban phước cho vua và toàn dân Ngài sống trong bình an, thịnh vượng. Ngược lại, khi vua gian ác cai trị, thì chính vua ấy dẫn đường cho bầy tôi phạm tội, dân chúng làm điều ác, thờ cúng thần tượng, dẫn đến hậu quả đất nước phải chịu đoán phạt. Giao ước của Chúa đối với dân Ngài luôn theo nguyên tắc: “Sự công bình làm cho nước cao trọng; song tội lỗi là sự hổ thẹn cho các dân tộc” (Châm-ngôn 14:34).


Tất cả những người lãnh đạo quốc gia cũng như lãnh đạo Hội Thánh, ban ngành v.v… không thể thoát được sự phán xét của Đức Chúa Trời nếu họ dẫn dân chúng, bầy chiên xa rời những tiêu chuẩn thánh khiết của Ngài. Vì vậy, mỗi chúng ta cần phải hết lòng cầu nguyện cho những người lãnh đạo đất nước và lãnh đạo giáo hội để con dân Chúa “được sống yên ổn, bình an với tất cả lòng tin kính và đạo đức. Đó là điều tốt đẹp và hài lòng Đức Chúa Trời, Cứu Chúa chúng ta” (I Ti-mô-thê 2:1-3 BTTHĐ). Và chính mỗi chúng ta cũng phải luôn sống nhân từ và chân thật để góp phần mang lại sự thịnh vượng cho gia đình, Hội Thánh, và xã hội.


Đời sống bạn bày tỏ sự nhân từ và chân thật ra sao trong gia đình và xã hội?


Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì nhiều lần con vẫn sống thiếu nhân từ và chân thật. Xin Chúa cho con vâng theo Lời Chúa dạy, sống bày tỏ phẩm chất của nếp sống Cơ Đốc nhằm đem lại bình an và phước hạnh cho cộng đồng.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

33 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page