top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

11-26 Vâng lời Chúa trong mọi lãnh vực


 

Câu gốc: “Hãy cẩn thận làm theo hết thảy điều răn mà Ta truyền cho các ngươi ngày nay, để các ngươi được sống, được gia thêm, và được vào nhận lấy xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề cùng tổ phụ các ngươi, để ban cho các ngươi” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:1).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn đã xây cất những công trình quan trọng nào? Vì sao ông xây cung điện riêng cho hoàng hậu? Sự vâng lời của Vua Sa-lô-môn thiếu trọn vẹn ở điểm nào? Ông đã nhận hậu quả gì? Bạn học được điều gì từ cuộc đời Vua Sa-lô-môn?


Vua Sa-lô-môn đã làm vua được 20 năm. Ông thể hiện sự vâng lời Chúa qua việc xây dựng đền thờ. Ông cũng thể hiện sự vâng lời khi truyền dạy thực hiện thường xuyên các lễ nghi (câu 15), bao gồm những luật lệ của ông Môi-se truyền và những quy định của Vua Đa-vít. Theo luật Môi-se, hằng ngày phải dâng của lễ thiêu, hằng tuần giữ ngày Sa-bát, hằng tháng giữ ngày trăng mới, và ba ngày đại lễ hằng năm. Những quy định của Vua Đa-vít gồm phân công các thầy tế lễ và những người phụ giúp khi dâng các tế lễ hàng ngày, bổ nhiệm những người giữ cửa đền thờ. Vua Sa-lô-môn đã vâng lời trong mọi lãnh vực vì đó là lệnh truyền cha mình và đặc biệt là của “Đa-vít, người của Đức Chúa Trời” (câu 14); cũng như luật lệ Chúa đã truyền dạy cho ông Môi-se, cũng là “người của Đức Chúa Trời” (I Sử-ký 23:14).


Vua Sa-lô-môn còn thể hiện sự tôn trọng mệnh lệnh của Chúa khi đem con gái của vua Ai Cập ra khỏi thành Đa-vít và xây cho bà một cung điện ở nơi khác. Khi cưới người vợ ngoại bang này ông đã cho bà ở tạm một nơi trong thành Đa-vít nhưng ông biết rõ một người vợ như thế không được ở gần nơi có Hòm Giao Ước của Chúa nên ông đã sắp xếp để bà có chỗ ở khác.


Dường như Vua Sa-lô-môn là một người vâng giữ các điều răn của Chúa. Tuy nhiên, sự vâng lời của ông không trọn vẹn vì ông không vâng giữ “hết thảy điều răn” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:1) khi kết hôn với những người nữ ngoại bang. Hậu quả là về sau ông bị quyến dụ đi theo các thần khác và đánh mất ơn phước của Chúa, vương quốc để lại cho con trai của ông sau này chỉ còn hai chi phái Giu-đa và Bên-gia-min (I Các Vua 11:1-13; 12:20-21).


Chúa muốn sự vâng lời trọn vẹn trong mọi lãnh vực. Vua Sa-lô-môn đã vâng lời Chúa trong nhiều lãnh vực nhưng lại không vâng lời trong lãnh vực hôn nhân. Sự không vâng lời này đã khiến ông đánh mất ơn phước trong tương lai dù hiện tại ông được Chúa ban cho nhiều ơn phước, làm được việc lớn cho Chúa. Chúa cũng muốn sự vâng lời trọn vẹn nơi mỗi chúng ta. Đó phải là vâng lời trong mọi lãnh vực. Sự không vâng lời dù chỉ ở một lãnh vực nào đó trong hiện tại cũng sẽ dẫn đến sự đoán phạt hay gánh lấy hậu quả đau buồn trong tương lai, dù hiện tại chúng ta đang được nhiều ơn phước Chúa.


Bạn thấy mình có sự thiếu vâng lời trong lãnh vực nào của đời sống không?


Lạy Chúa, xin cho con biết vâng lời Ngài trong mọi lãnh vực. Nếu có sự không vâng lời nào trong đời sống của con, xin Chúa tha thứ và giúp cho con từ bỏ để không đánh mất những ơn phước trong hiện tại lẫn tương lai.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

27 views0 comments

Recent Posts

See All

Kommentarer


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page