top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

11-30 Khao khát nhìn thấy Chúa


 

Câu gốc: “Môi-se thưa rằng: Tôi xin Ngài cho tôi xem sự vinh hiển của Ngài!” (câu 18).


Câu hỏi suy ngẫm: Ông Môi-se đã cầu xin Chúa cho ông xem thấy điều gì? Chúa đáp lời cầu xin của ông như thế nào? Bạn học được gì về Chúa qua bài học hôm nay? Bạn có thay đổi gì trong nếp sống cầu nguyện của mình?


Sau khi Chúa hứa sẽ đồng hành cùng dân Ngài vào xứ Ca-na-an, ông Môi-se tiếp tục cầu xin cho ông được nhìn thấy vinh quang của Ngài (câu 18). Trong vòng loài người, chỉ ông Môi-se được ơn đặc biệt là trực tiếp gặp Chúa trong bụi gai cháy, đã được ở cùng Chúa suốt bốn mươi ngày đêm trên núi Si-na-i, và nhiều lần ông được nói chuyện trực tiếp với Chúa trong hành trình ra khỏi Ai Cập. Dù thế, ông Môi-se vẫn khao khát nhìn thấy vinh quang Chúa tỏ tường hơn, không bị đám mây hoặc lửa khói che khuất tầm nhìn. Căn cứ vào sự trả lời của Chúa, chúng ta biết Ngài đẹp lòng về lời cầu xin của ông Môi-se. Chúa ban cho ông nhìn thấy ba điều: Thứ nhất, ông được đặc ân nhìn thấy sự nhân từ của Ngài. Thứ hai, Chúa xưng Danh Giê-hô-va trước mặt ông. Danh Giê-hô-va là tóm tắt về bản tính và mỹ đức của Chúa, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Đấng tự có, hiện có và còn đến đời đời. Ngài không lệ thuộc bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì. Ngài cũng là Đấng toàn năng có năng lực làm mọi điều Ngài muốn; vì thế, Ngài luôn thành tín giữ mọi giao ước. Và thứ ba, Chúa cho ông Môi-se biết Ngài là Đấng Thương Xót, Ngài làm ơn cho ai Ngài muốn làm ơn. Đây hoàn toàn là ân sủng của Chúa chứ không tùy thuộc vào người nhận ơn (câu 19). Như vậy, Chúa đã bày tỏ vinh quang Ngài qua Danh Giê-hô-va, bản tính, mỹ đức và mối tương giao với loài thọ tạo của Ngài.


Chúa phán ông Môi-se không thể thấy mặt Ngài vì không ai có thể nhìn thấy mặt Chúa mà còn sống (câu 20). Chúa bảo ông đứng trên hòn đá gần Ngài. Ngài lấy tay che ông Môi-se khi đi ngang qua và rút tay để cho ông Môi-se có cơ hội chiêm ngưỡng vinh quang Chúa từ phía sau (câu 21-23). Khi Chúa nói không với lời cầu xin nào đó, Ngài sẽ ban điều tốt hơn và ích lợi hơn cho chúng ta. Việc nhận biết Chúa là ai, bản tính và mỹ đức của Chúa quan trọng hơn nhìn thấy dung nhan Ngài bằng con mắt loài người.


Bài học hôm nay cho chúng ta biết Chúa vui lòng khi chúng ta khao khát nhìn thấy vinh quang Ngài. Chúa vui lòng lắng nghe mọi lời cầu xin của chúng ta và Ngài luôn ban cho chúng ta điều tốt nhất. Hãy đến với Chúa để trải nghiệm việc Chúa đáp lời cầu xin như Lời Ngài hứa: “Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho. Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở” (Ma-thi-ơ 7:7-8).


Khi cầu nguyện với Chúa, bạn khao khát điều gì nhất?


Cảm tạ Chúa đã tỏ sự nhân từ và thương xót của Ngài trên đời sống con; xin cho con biết dành thời gian tương giao với Chúa, trình dâng mọi điều có cần của con lên Ngài, để con kinh nghiệm tình yêu và sự nhân từ của Chúa càng hơn.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

41 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page