top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

12-03 Dâng điều tốt nhất


Châm-ngôn 13:11-14

 

Nghe Audio


Câu gốc: “Hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con, mà tôn vinh Đức Giê-hô-va” (Châm-ngôn 3:9).


Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời dạy ông Môi-se hướng dẫn người Ít-ra-ên làm gì khi vào Đất Hứa? Luật này được đặt ra với mục đích gì? Bạn áp dụng việc dâng điều đầu tiên và tốt nhất cho Chúa như thế nào?


Ông Môi-se kêu gọi người Ít-ra-ên phải thực hiện việc dâng con đầu lòng khi họ đã vào đất Ca-na-an là miền Đất Hứa bởi vì con trưởng nam và những con đực đầu lòng của bầy súc vật đều thuộc về Chúa (câu 12). Ông hướng dẫn họ nghi thức chuộc con lừa đầu lòng qua việc dâng con chiên hoặc dê đực, và nghi thức chuộc mọi trưởng nam (câu 13). Nghi thức này được thực hành để nhắc người Do Thái nhớ rằng chính Đức Chúa Trời đã cứu con trai đầu lòng của họ khi thiên sứ giết hại các con trưởng nam của người Ai Cập. Vì thế, con trai đầu lòng thuộc về Chúa, tuy nhiên, họ được phép chuộc lại khi đem dâng của lễ thay thế. Ông Môi-se cũng giải thích ý nghĩa của việc làm này là để nhắc con cháu Ít-ra-ên nhớ lại ơn giải cứu của Chúa dành cho họ (câu 14). Đối với Đức Chúa Trời và người Do Thái, con trai đầu lòng rất quan trọng. Nghi thức chuộc con trai đầu lòng qua việc dâng con sinh thay thế cũng mang hình bóng về sự hy sinh chuộc tội cho toàn nhân loại của Chúa Cứu Thế Giê-xu.


Nguyên tắc dâng con đầu lòng hay hoa quả đầu mùa đã được thiết lập cho người Ít-ra-ên ngay từ khi họ chuẩn bị bước vào Đất Hứa (Dân Số Ký 18:14-19, Phục-truyền Luật-lệ Ký 26:9-11). Luật này dạy con dân Chúa phải biết dâng điều đầu tiên và tốt nhất trong hoa lợi của mình lên cho Chúa. Đức Chúa Trời phải là ưu tiên hàng đầu trong đời sống chúng ta. Trước khi thụ hưởng hoa lợi của mình, chúng ta phải dâng phần tốt nhất lên Chúa để bày tỏ lòng biết ơn và tin cậy nơi Ngài. Đó là ý nghĩa của việc dâng hoa quả đầu mùa và con đầu lòng cho Chúa.


Nhiều con cái Chúa ngày nay chỉ dâng phần thừa của cải mình cho Chúa, hoặc chỉ dâng khi nào họ cảm thấy đã lo đầy đủ cho nhu cầu cá nhân rồi. Ngày trước, con đầu lòng và trái đầu mùa là thuộc về Chúa và con dân Chúa phải dâng lại cho Ngài. Ngày nay, chúng ta cần nhận biết tất cả lợi tức của chúng ta đều do Chúa ban cho, vì vậy tất cả đều thuộc về Ngài. Chúng ta dâng điều đầu tiên và tốt nhất lên cho Chúa, và phần còn lại, Chúa cho chúng ta sử dụng trong sự hướng dẫn của Ngài. Hội Thánh Chúa thường hát bài Thánh ca “mau dâng cho Chúa bao điều tốt nhất…” Vậy mà nhiều tín hữu miệng hát nhưng vẫn chưa thực hành như lời mình hát. Dâng điều tốt nhất cho Chúa phải trở thành một trong những kỷ luật thuộc linh trong đời sống mỗi Cơ Đốc nhân, chúng ta phải thực hành để tạo thành nếp sống trong hành trình đức tin của mình.


Bạn có sẵn lòng dâng những điều đầu tiên và tốt nhất lên cho Chúa chưa?


Lạy Chúa, xin tha thứ cho con khi con chưa kỷ luật trong việc dâng điều tốt nhất cho Ngài. Xin giúp con luôn nghĩ đến Chúa trước hết và dâng phần đầu tiên tốt nhất trong lợi tức của con lên cho Ngài.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

30 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page