top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

12-04 Nguyên tắc gieo và gặt


 

Câu gốc: “Hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều” (câu 6).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô dạy con dân Chúa nguyên tắc gì? Nguyên tắc này mang lại kết quả thuộc linh nào? Chúa ban cho con cái Ngài được sung mãn để làm gì? Bạn đang gieo ở đâu và gặt được những gì?


Sứ đồ Phao-lô dùng hình ảnh của người gieo giống để dạy về việc dâng hiến cho Chúa và giúp đỡ người khác. Ông đưa ra nguyên tắc gieo và gặt rất rõ ràng: “Hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều” (câu 6). Một nguyên tắc rất quen thuộc trong nghề nông, người nào gieo nhiều hạt giống sẽ gặt được nhiều quả. Không ai có thể mong đợi mình sẽ gặt một vụ mùa bội thu nếu chỉ gieo ra rất ít hạt giống.


Sứ đồ Phao-lô muốn người Cô-rinh-tô có được tầm nhìn rộng hơn khi ông dạy về những đóng góp tài chính của họ cho nhu cầu của các tín hữu khác có thể mang lại cho họ kết quả thuộc linh. Khi họ giúp người nghèo có nghĩa là đang gieo ra hạt giống tình yêu, họ sẽ gặt lại những niềm vui và trái tim yêu thương. Con cái Chúa cần nắm rõ nguyên tắc gieo gặt này trong việc dâng hiến cho công việc Chúa và giúp đỡ cho người khác. Dâng hiến và cứu giúp là việc tự nguyện. Tùy vào tấm lòng biết ơn Chúa và yêu thương người khác mà chúng ta dâng. Sứ đồ Phao-lô khẳng định rất rõ: “Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng của cách vui lòng” (câu 7). Chúng ta dâng bao nhiêu không quan trọng bằng thái độ và tấm lòng dâng hiến. Tuy nhiên, khi chúng ta dâng hiến với tấm lòng rộng rãi và vui mừng chắc chắn sẽ gặt hái được nhiều phước hạnh hơn.


Đức Chúa Trời là Đấng có quyền ban cho chúng ta “đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho chúng ta hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự” (câu 8) và có dư dật để giúp đỡ người khác. Khi Chúa ban cho chúng ta được đầy đủ phong phú trong mọi sự, Ngài muốn chúng ta rộng rãi giúp đỡ người nghèo khó. Qua việc lành chúng ta làm, người khác nhìn biết Chúa và cảm tạ Ngài (câu 11). Sứ đồ Phao-lô có lẽ đã tham khảo lời khôn ngoan trong Châm-ngôn 11:24-25 khi đưa ra nguyên tắc chung về gieo và gặt. Ai gieo ra trong sự dâng hiến và ban cho thì sẽ được thịnh vượng qua việc gặt hái nhiều kết quả cả về vật chất lẫn tình yêu thương.


Con dân Chúa phải luôn ý thức rằng mọi điều chúng ta có chẳng qua đã thuộc về Ngài (I Sử Ký 29:14). Chúng ta chỉ là những người quản lý tài sản Chúa giao. Chúa muốn chúng ta trung tín trong việc dâng hiến cho Chúa và giúp đỡ người nghèo khó, và phần còn lại thì phải sử dụng khôn ngoan để đầu tư cho cõi đời đời. Chúng ta sử dụng phần hạt giống Chúa giao để gieo như thế nào cũng sẽ gặt lại thể ấy. Hãy luôn nhớ nguyên tắc: “Ai gieo nhiều thì gặt nhiều.”


Bạn đang gieo những hạt giống về tài vật, ân tứ, và thời gian cho Chúa như thế nào?


Lạy Chúa, xin giúp con ghi nhớ nguyên tắc gieo và gặt để con biết gieo ra một cách rộng rãi cho công việc Chúa bằng cách dâng hiến rời rộng và hết lòng giúp đỡ người nghèo khó Chúa đặt để quanh con.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

83 views0 comments

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page