top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

12-05 Hành đạo và dạy đạo


 

Câu gốc: “Vậy, ai hủy một điều cực nhỏ nào trong những điều răn này, và dạy người ta làm như vậy, thì sẽ bị xưng là cực nhỏ trong Nước Thiên Đàng; còn như ai giữ những điều răn ấy, và dạy người ta nữa, thì sẽ được xưng là lớn trong Nước Thiên Đàng” (câu 19).


Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao người Pha-ri-si tố cáo Chúa Giê-xu phá đổ luật pháp? Chúa nhấn mạnh khía cạnh nào trong việc tuân giữ và dạy luật pháp? Ngày nay bạn tuân giữ và dạy các điều răn của Chúa cho người khác như thế nào?


Luật pháp thời Cựu Ước có thể phân làm ba loại, luật dân sự, luật nghi lễ và luật đạo đức. Thứ nhất, luật dân sự, điển hình như luật cho vay mượn (Phục-truyền Luật-lệ Ký 24:10-13). Loại luật này cần thiết cho sự ổn định của quốc gia nhưng phải uyển chuyển thay đổi cho phù hợp với thời đại. Thứ hai, luật nghi lễ dùng trong việc thờ phượng, thí dụ luật dâng của lễ thiêu (Lê-vi Ký 1). Các luật nghi lễ này là hình bóng về Đấng Mết-si-a là Đức Chúa Giê-xu sẽ đến (Cô-lô-se 2:16-17). Luật này đã ứng nghiệm và hoàn tất khi Chúa Giê-xu, Chiên Con của Đức Chúa Trời chịu chết thay cho tội nhân trên thập tự giá (Giăng 19:30). Thứ ba, luật về đạo đức, thí dụ Mười Điều Răn (Xuất Ê-díp-tô Ký 20). Luật này phản ánh bản tính và ý muốn của Đức Chúa Trời nên không bao giờ thay đổi.


Những người Pha-ri-si chủ yếu dùng luật nghi lễ để tố cáo Chúa vi phạm luật pháp. Chúa nhấn mạnh rằng Ngài không đến để phá đổ luật pháp nhưng làm trọn luật đạo đức, và Ngài dạy những người theo Ngài cần phải tuân thủ nghiêm túc các luật về đạo đức. Trong Ma-thi-ơ 5:21-48, Chúa nêu ra sáu thí dụ về luật đạo đức. Không như những người Pha-ri-si chỉ hành đạo mang tính phô trương hình thức lễ nghi bề ngoài, và biến luật pháp thành những điều luật rắc rối theo suy diễn của họ để dạy cho dân chúng, ở đây Chúa Giê-xu nhấn mạnh đến chiều sâu của vấn đề và đưa ra cách tuân thủ tích cực.


Ngày nay, có một số con cái Chúa cho rằng họ được cứu là nhờ ân sủng của Chúa và bởi đức tin của họ chứ không do công đức (Rô-ma 3:28; Ê-phê-sô 2:8-9), và tên họ đã được ghi trong Sách Sự Sống, vì vậy họ không hết lòng tuân giữ mọi luật về đạo đức, nhất là những luật họ cho là kém quan trọng, thí dụ phải thành thật trong lời nói (Ma-thi-ơ 5:33-37). Nhưng lời dạy của Chúa Giê-xu xác quyết rằng việc chúng ta tuân giữ các luật đạo đức và việc chúng ta dạy người khác về các luật này một cách trung thực sẽ được đánh giá và xếp hạng là lớn hay nhỏ trên Vương Quốc Thiên Đàng (câu 19). Vì vậy, điều ưu tiên và nền tảng trong việc đào tạo người tiếp nối cho Hội Thánh Chúa ngày nay là người đào tạo phải sống gương mẫu trong việc giữ điều răn của Chúa và dạy cho người khác biết và vâng giữ luật pháp của Ngài.


Bạn có tuân giữ và dạy đạo theo luật pháp của Chúa không?


Tạ ơn Chúa đã cứu con và ban cho con luật pháp của Ngài. Xin Đức Thánh Linh soi sáng và thêm sức cho con để con có thể hành đạo đẹp lòng Chúa và góp phần trong công tác dạy đạo theo ý Ngài muốn.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

21 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page