top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

12-06 Đại sứ của Đấng Christ

Updated: Dec 7, 2021


 

Câu gốc: “Vậy chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Christ, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhân Danh Đấng Christ mà nài xin anh em: Hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời” (câu 20 Bản Truyền Thống—BTT). “Vậy, chúng tôi là đại sứ của Đấng Christ, Đức Chúa Trời dùng chúng tôi để khuyên mời. Chúng tôi nhân Danh Đấng Christ nài xin anh em hãy làm hòa với Đức Chúa Trời” (câu 20 Bản Truyền Thống Hiệu Đính—BTTHĐ).


Câu hỏi suy ngẫm: Nhờ đâu chúng ta được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời? Chúa đã ủy thác cho bạn chức vụ gì? Bạn phải làm gì để trở thành một đại sứ kết quả cho Chúa?


Từ khi ông bà A-đam Ê-va phạm tội, bị đuổi ra khỏi vườn Ê-đen, con người trở nên bất hòa với Chúa và đánh mất mối tương giao với Ngài. Tạ ơn Chúa, chính nhờ sự chết đền tội của Chúa Giê-xu trên thập tự giá mà chúng ta được phục hòa với Đức Chúa Trời, được bước vào trong mối liên hệ với Chúa, và điều tuyệt vời hơn nữa là chúng ta được Chúa giao cho “chức vụ giảng hòa” (câu 18), tức là chức vụ hòa giải giữa con người với Đức Chúa Trời qua công tác rao truyền Phúc Âm, nhờ công ơn chuộc tội của Chúa Giê-xu mà chúng ta được xóa sạch tội lỗi và được xem là người công chính trước mặt Ngài (Ê-phê-sô 2:13-18).


Khi một người đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu, người đó không còn là kẻ thù, người xa lạ hay bất hòa với Đức Chúa Trời nữa, nhưng được ban cho địa vị làm con của Ngài (Giăng 1:12). Và một khi được phục hòa với Đức Chúa Trời, người đó nhận được đặc quyền trở thành sứ giả của Đấng Christ để mang sứ điệp hòa giải đến cho người khác (câu 19). Tại đây, Sứ đồ Phao-lô khẳng định: “chúng tôi là đại sứ của Đấng Christ” mang ý nghĩa chúng ta là những người đại diện cho Chúa Giê-xu để đem hòa bình đến cho nhân loại. Chúa dùng chúng ta khuyên mời người khác ăn năn quay trở lại với Ngài. Chúng ta nhân Danh Chúa Giê-xu để giúp người khác hòa thuận lại với Đức Chúa Trời (câu 20).


Là đại sứ của Đấng Christ nghĩa là chúng ta đại diện Chúa Giê-xu để rao giảng về Ngài giữa thế gian này với tinh thần đầy tớ (II Cô-rinh-tô 4:5). Thật là một đặc ân quá lớn lao cho mỗi Cơ Đốc nhân khi được làm người đại diện Nước Trời để mang hòa bình đến cho trần gian. Được Chúa cứu và được Ngài đặc cách cho làm đại sứ của Đấng Christ là một vinh dự và cũng là trách nhiệm. Mỗi con cái Chúa là đại sứ cho Đức Chúa Trời với trách nhiệm vô cùng quan trọng, đó là trách nhiệm của một sứ giả hòa bình giúp tội nhân hòa thuận lại với Chúa. Để làm một đại sứ kết quả, chúng ta không được xem nhẹ sứ vụ được giao và phải luôn ở trong mối tương giao với Chúa để nhận lấy năng lực từ Ngài. Chúng ta thực thi trách nhiệm này với lòng kính sợ và yêu mến Chúa, yêu mến tha nhân và sự thôi thúc không ngừng của Đức Thánh Linh.


Bạn có đang là một đại sứ kết quả cho Đấng Christ không?


Lạy Chúa, xin nhắc con luôn nhớ con là đại sứ của Ngài để con biết thực thi trách nhiệm Chúa giao như một sứ giả hòa bình, giúp người khác trở về hòa thuận lại với Đức Chúa Trời.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

31 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page