top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

12-08 Trọng trách của Hội Thánh


 

Câu gốc: “Ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin Lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư” (câu 11).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô liệt kê những ân tứ nào về các chức vụ khác nhau trong Hội Thánh? Có đặc điểm chung nào trong các ân tứ này? Tại sao Hội Thánh cần tập trung vào công tác giảng dạy?


Sứ đồ Phao-lô trình bày hai điểm quan trọng về các ân tứ. Thứ nhất, sự đa dạng của các ân tứ được Đức Chúa Trời ban cho mọi tín hữu trong Hội Thánh, nhưng không phải ai cũng có giống nhau (câu 7, 11), Thứ hai, Chúa Giê-xu là Đấng ban các ân tứ tùy theo ý muốn Ngài (câu 8, 10).


Trong câu 11, Sứ đồ Phao-lô nêu lên một số ân tứ. Trước hết là sứ đồ, là một nhóm nhỏ được Chúa Giê-xu kêu gọi, chọn lựa, và họ từng nhìn thấy Chúa Phục Sinh. Trong ý nghĩa này, Hội Thánh ngày nay không còn sứ đồ. Kế đến là tiên tri. Giê-rê-mi 23:16—32 cho biết tiên tri là người “đứng trong sự bàn luận ta,” là người nghe Lời Đức Chúa Trời và nói “bởi miệng Đức Giê-hô-va” một cách trung tín. Trong ý nghĩa này, Hội Thánh ngày nay không còn tiên tri vì nếu còn thì lời người đó phải được thêm vào Kinh Thánh. Tuy nhiên, chức vụ tiên tri được nhìn nhận ở những khía cạnh như ân tứ hiểu biết sâu nhiệm Kinh Thánh và ứng dụng sâu sắc Lời Chúa trong cuộc sống, giúp cho người chưa tin Chúa nhận biết tội lỗi, và “gây dựng, khuyên bảo, an ủi” các tín hữu (I Cô-rinh-tô 14:3). Tiếp đến là thầy giảng Tin Lành. Từ ngữ này xuất hiện ba lần trong Tân Ước (ở đây; Công Vụ 21:8; II Ti-mô-thê 4:5), nói đến những người có ơn trong việc rao giảng Tin Lành giúp Phúc Âm của Chúa Giê-xu chạm đến lòng của những người chưa tin để họ ăn năn tiếp nhận Chúa. Và sau cùng là giáo sư và mục sư. Đây là hai mặt của một chức vụ: mục sư là người chăm sóc bầy của Đức Chúa Trời và một trong những trách nhiệm chăm sóc quan trọng là cho bầy của Đức Chúa Trời “ăn,” nghĩa là “giảng dạy” Lời Chúa cho Hội Thánh.


Các sự ban cho được đề cập ở đây phần lớn đều liên quan đến sự giảng dạy. Do đó, có thể nói sự giảng dạy rất quan trọng trong Hội Thánh. Đây phải là ân tứ Hội Thánh cần cầu xin Chúa ban cho. Hội Thánh và người chăn bầy ngày nay phải tập trung vào sự giảng dạy Lời Chúa cách trung thực để gây dựng tín hữu, từ đó dấy lên những người đầy tớ phục vụ Chúa và Hội Thánh theo đúng Lời Chúa dạy để tiếp nối sứ mệnh Chúa giao. Nếu Hội Thánh không tập trung đầu tư vào công việc giảng dạy Lời Chúa mà chỉ lo công việc hành chính, lễ nghi, hình thức… thì chẳng những con dân Chúa èo uột đức tin mà Hội Thánh cũng thất bại trong việc đầu tư cho những người tiếp nối chăm lo cho Hội Thánh.


Bạn và Hội Thánh bạn có ưu tiên cho việc giảng dạy Lời Chúa không?


Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài vì sự ban cho các ân tứ đa dạng để đáp ứng nhu cầu Hội Thánh. Xin giúp cho con trung tín với chức vụ của người rao giảng và dạy dỗ Lời Chúa để Hội Thánh luôn được gây dựng và phát triển.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

23 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page